Aktualności

Wznawiamy przyjmowanie wniosków OSP o dofinansowanie do zakupu samochodów lekkich ze środków SWW na lata 2018-2019
Prezesi Zarządów 
Ochotniczych Straży Pożarnych
Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych 
(równorzędnych) Związku OSP RP
Działacze Związku OSP RP

Panie i Panowie
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
woj. wielkopolskiego
- wszyscy -

Druhny i Druhowie
Szanowni Państwo

W związku z zaproponowanymi przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego nowymi zasadami dofinansowania do zakupu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych wznawiamy zbieranie wniosków o dofinansowanie do ich zakupu. Termin przesyłania wniosków do 14 grudnia 2018 r. Decyduje data wpływu.

Ochotnicze Straże Pożarne, które złożyły wnioski na dotychczasowych zasadach zostaną poinformowane odrębnie w formie elektronicznej o zaistniałych zmianach i dalszej procedurze.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Pań i Panów Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów o dokonanie w oparciu o zapisy „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4628/2014 z 19.05.2014 r. (*), analizy najpilniejszych potrzeb OSP z KSRG i poza KSRG działających w Waszej gminie w ww. zakresie, które mogłyby otrzymać dopłatę do zakupu przy partycypacji samorządu gminnego wg poniżej przedstawionego asortymentu:
1) dla OSP włączonych do KSRG:
- do lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych 4x2, o DMC pow. 3,5 t, ale nie mniej niż 6 t, ze zbiornikiem wody o pojemności min. 1000 l, z autopompą jednostopniową, niskociśnieniową. Szacunkowa cena brutto pojazdu 507 tys. zł.
2) dla OSP spoza KSRG:
- do lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych 4x2, o DMC pow. 3 t do 3.5 t, ze zbiornikiem wody o pojemności 200 l, z agregatem wysokociśnieniowym. Szacunkowa cena brutto pojazdu 242 tys. zł.
- do lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych 4x2, o DMC pow. 3,5 t, ale nie mniej niż 6 t., ze zbiornikiem wody o pojemności min. 1000 l, z agregatem wysokociśnieniowym lub autopompą jednostopniową, niskociśnieniową. Szacunkowa cena brutto pojazdu 428 tys. zł. 
- do lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych 4x2, o DMC pow. 3,5 t, ale nie mniej niż 6 t ze zbiornikiem wody o pojemności min. 1000 l z autopompą jednostopniową niskociśnieniową. Szacunkowa cena brutto pojazdu 507 tys. zł.
Uwaga: W przypadku wnioskowania przez OSP spoza KSRG o zakup samochodu z autopompą jednostopniową niskociśnieniową, koszty jej zakupu ponosi wnioskująca jednostka OSP tzn. jako bazową do obliczenia dopłaty przyjmuje się szacunkową cenę brutto dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 ze zbiornikiem wody o pojemności min. 1000 l z agregatem wysokociśnieniowym.

Liczba samochodów dla OSP spoza KSRG, będzie uzależniona od wysokości środków własnych, pozyskanych np. od samorządów gminnych, na poziomie 15 do 25 %, w zależności od dochodu przypadającego na 1 mieszkańca gminy.

Przewidujemy, że dopłata ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego do jednego samochodu lekkiego niezależnie od typu będzie się kształtowała na poziomie 75 do 85 %, w zależności od dochodu własnego, przypadającego na 1 mieszkańca gminy, wg danych GUS za rok 2017. Przy dochodzie do 1000 zł włącznie będzie wynosiła 85 %, pow. 1000 zł do 1500 zł włącznie będzie wynosiła 80%, pow. 1500 zł będzie wynosiła 75 %. W przypadku dużej liczby chętnych lub zwiększenia ceny pojazdów w przetargu, poziom dopłaty Samorządu Województwa Wielkopolskiego może ulec obniżeniu.

Do składanego wniosku wymagane jest pisemne uzasadnienie zakupu takiego pojazdu przez OSP i samorząd gminny oraz opinia właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego PSP dotycząca zakupu tego typu pojazdu.

Można wnioskować o dofinansowanie do jednego samochodu na każdy rok 2018 i 2019 dla jednej OSP z gminy. W pierwszej kolejności prosimy o uwzględnienie OSP, które nie posiadają samochodów lekkich oraz tych, które posiadają samochody lekkie starsze niż 12-letnie.

Środki na zasadach podobnych jak w roku ubiegłym zostaną przekazane na podstawie odrębnej umowy zawartej między OW ZOSP RP a Gminą na rzecz Oddziału, jako udział Gminy w realizacji Wojewódzkiego Programu Rozwoju OSP.

Wnioski (druk do pobrania poniżej) przesłane bez wymaganych opinii, bez pisemnego potwierdzenia zabezpieczenia własnych środków finansowych (zgodnie z informacją w pkt VI wniosku), bez podpisów, wypełnione niedbale oraz z błędami nie będą rozpatrywane. Informujemy, jednocześnie, że nie będą rozpatrywane również wnioski z OSP, które na dzień 14 grudnia 2018 r. nie powołają jednostki operacyjno-technicznej (JOT) i nie wypełniły w roku 2018 RAPORTU OSP za rok 2017 r.

Termin składania wniosków tylko w formie pisemnej do 14 grudnia 2018 r. włącznie na adres Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań – sekretariat I piętro (decyduje data wpływu).

Wnioski złożone na innych drukach nie będą rozpatrywane. Nie przyjmujemy wniosków w wersji elektronicznej.

Zakładamy, że decyzja o przyznaniu środków nastąpi nie później niż w styczniu 2019 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt.


*) – „Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” znajduje się na stronie http://www.zosprp.poznan.pl/strona.php/115Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2018-11-28 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka