Aktualności

X Posiedzenie ZOW ZOSP RP, 09.01.2010 r.


9 stycznia 2010 r. tradycyjnie w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się X posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka. Obradom przewodniczył Prezes OW ZOSP RP - Druh Stefan Mikołajczak. Równolegle z posiedzeniem zarządu w obiektach Szkoły odbywała się narada kadry kierowniczej PSP województwa wielkopolskiego pod przewodnictwem Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Wojciecha Mendelaka.

 

Tegoroczne posiedzenie miało specjalny charakter, ponieważ po części roboczej zaplanowane zostało uroczyste przekazanie pojazdów ratowniczych dla Państwowej Straży Pożarnej oraz spotkanie opłatkowo-noworoczne z udziałem przedstawicieli władz rządowych i samorządowych województwa oraz parlamentarzystów.

 

Na posiedzenie zaproszeni zostali: Druhowie Wieńczysław Oblizajek - członek Głównej Komisji Rewizyjnej, Zbigniew Artwiński - członek Głównego Sądu Honorowego, członkowie Sądu Honorowego OW ZOSP RP, członkowie Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP, Komendant Szkoły Aspirantów Pożarnictwa Druh Grzegorz Stankiewicz oraz prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP niebędący członkami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. W sumie w posiedzeniu mimo bardzo trudnych w tym dniu warunków pogodowych uczestniczyły 73 osoby.

 

Tematyka posiedzenia obejmowała następujące zagadnienia:

1.            Przedstawienie informacji o zadaniach programowych zrealizowanych w 2009 r.

2.            Przedstawienie informacji o stanie realizacji uchwał programowych XII Zjazdu Krajowego i II Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

3.            Przedstawienie wstępnych wyników gospodarczo-finansowych OW ZOSP RP.

4.            Wybór sekretarza OW ZOSP RP.

5.            Zaopiniowanie nieodpłatnego przekazania technicznie sprawnego sprzętu przez PSP do OSP w Wielkopolsce.

6.            Podjęcie stanowiska Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka w związku z odrzuceniem przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego zgłoszonych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP propozycji rozszerzenia zapisów paragrafu 3 pkt. 3 „Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2010” na wszystkie podmioty działające w sferze ratownictwa a nie tylko organizacje pozarządowe działające na rzecz ratownictwa wodnego.

W materiałach na posiedzenie przesłano również „Informację o zakupach i karosacji samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2009 roku.”

 

Zarząd podjął następujące uchwały:

- w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zdań ujętych w uchwale programowej XII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP oraz uchwale programowej i wnioskach przyjętych przez II Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2012.

Ochotnicze straże pożarne, oddziały gminne (równorzędne) oraz powiatowe Związku zostały zobowiązane do złożenia sprawozdań z wykonania zadań wynikających z realizacji uchwał programowych XII Zjazdu Krajowego ZOSP RP oraz II Zjazdu OW ZOSP RP w następujących terminach:

- OSP do zarządów oddziałów gminnych do 30 kwietnia 2010 r.

- oddziały gminne ZOSP RP do zarządów oddziałów powiatowych do 30 czerwca 2010 r.

- oddziały powiatowe ZOSP RP do zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP do 31 października 2010 r.

 

- stanowisko Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka w związku z odrzuceniem przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego zgłoszonych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP propozycji rozszerzenia zapisów paragrafu 3 pkt. 3 „Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2010” na wszystkie podmioty działające w sferze ratownictwa, a nie tylko organizacje pozarządowe działające na rzecz ratownictwa wodnego.

 

- w sprawie wyboru sekretarza Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka.

Nowym sekretarzem oddziału wojewódzkiego został wybrany jednogłośnie druh Andrzej Frąszczak reprezentujący w oddziale wojewódzkim powiat ostrowski.

 

- w sprawie zaopiniowania nieodpłatnego przekazywania techniczne sprawnego sprzętu przez PSP ochotniczym strażom pożarnym w Wielkopolsce.

Uchwała ta została podjęta z wyłączeniem powiatu gnieźnieńskiego z powodu braku opinii oddziału powiatowego.

 

Wstępne wyniki finansowe oddziału są niezadowalające ze względu na nieosiągnięcie zaplanowanego dochodu ze sprzedaży. Pozostałe wskaźniki są korzystniejsze, co jednak nie równoważy wyniku końcowego, który będzie ujemny. Informacja na piśmie w tej sprawie zostanie przedstawiona na następnym posiedzeniu zarządu w marcu br.

 

Podczas obrad działała Komisja Uchwał i wniosków w składzie: Eugeniusz Wróbel-przewodniczący, Stanisław Wolniczak – sekretarz i Edward Wieczorek.

 

Po obradach w auli Szkoły odbyła się wspólna dla PSP i ZOW ZOSP RP prezentacja „Strategii rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla województwa wielkopolskiego na lata 2010-2020” oraz przedstawiona została informacja o statystyce zdarzeń ratowniczych w 2009 r.

 

Po części roboczej odbyła się uroczystość przekazania pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek PSP a następnie uroczystość opłatkowo-noworoczna.

 

W tej znamienitej uroczystości udział wzięli goście w osobie Pani i Panów: Eugeniusza Grzeszczaka – posła na sejm RP, sekretarza stanu w Kancelarii Premiera, wiceprezesa ZOW ZOSPRP, Tadeusza Tomaszewskiego – posła na Sejm RP, wiceprzewodniczącego Poselskiego Zespołu Strażaków, członka Prezydium ZOW ZOSP RP, Waldego Dzikowskiego – Posła na Sejm RP, Piotra Florka – Wojewody Wielkopolskiego, Jego Ekscelencji Ks. Stanisława Gądeckiego – Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Lecha Dymarskiego – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, mł. insp. Pawła Grześkowiaka – Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Piotra Grygiera – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Jana Grabkowskiego – Starosty Powiatu Poznańskiego, Tomasza Kaysera – Wiceprezydenta Miasta Poznania, Przemysława Gonerę – Prezesa WFOŚiGW, płk. Zdzisława Małkowskiego – Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Zdzisława Krajewskiego – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Środowiska, Zofia Hryhorowicz – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz nestor polskich strażaków płk poż. w st. spocz. Władysław Pilawski.

 

Na uroczystość listy gratulacyjne nadesłali: Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP druh Waldemar Pawlak oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb.

 

Wspólne spotkanie było okazją do podsumowań ubiegłego 2009 roku.

Działalność ratownicza będąca podstawą działalności statutowej jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP i OSP oraz działań podejmowanych przez Związek OSP RP na rzecz OSP przedstawiała się następująco:

- w 2009 r. odnotowano 36.503 interwencje do zdarzeń,

- PSP uczestniczyła samodzielnie w likwidacji 28 % a OSP 22 % zdarzeń pozostałe 50% interwencji wykonywane było wspólnie. Czyli PSP brała udział w 78% a OSP 72 % z ogółu zdarzeń.

 

Szacowana wartość uratowanego mienia to 528 mln zł.

 

Do najważniejszych osiągnięć realizowanych w celu zapewnienia optymalnych warunków do prowadzenia w. w. działalności ratowniczej w PSP zaliczyć można:

- pozyskanie 36 pojazdów ratowniczo-gaśniczych o wartości ponad 15 mln zł.,

- wykonanie inwestycji budowlanych na kwotę ponad 10 mln zł.,

- przekazanie do OSP 43 technicznie sprawnych pojazdów (od 1999 r. było to łącznie 444 szt.) oraz innego sprzętu,

 

Odpowiednio w ZOSP RP:

- zrealizowanie zakupu samochodów pożarniczych: - 7 lekkich, 2 średnich 4x2, 13 średnich 4x4, 1 ciężkiego 4x4, pozyskując na to środki finansowe w kwocie 10.648.953,00.

- Podpisanie umowy na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w KSRG – etap I”, wartość projektu 4 mln zł.

 

W roku 2009 oddział organizował lub był współorganizatorem między innymi następujących przedsięwzięć:

- XXXII Eliminacji Wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 18.04.2009 r. – liczba uczestników w skali województwa ponad 4 tys. os.

- IV Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym, 25.04.2009 r. udział wzięło ponad 100 osób.

- Eliminacji Wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom" 29.05.2009 r., wpłynęło 4.950 prac plastycznych z 415 placówek województwa wielkopolskiego.

- XVI Rejonowego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP Południowej Wielkopolski, 20.09.2010 r. Gołuchów udział wzięło 15 orkiestr, ponad 600 muzyków.

- Wojewódzkiego Podsumowania Konkursu Kronik, 12.09.2009 r. Rakoniewice. Na konkurs nadesłano 52 tomy kronik OSP, oddziałów gminnych, powiatowych i MDP.

- VI Europejskich i IX Krajowych Zawodów Sikawek Konnych „Cichowo 2009”, 16.08.2009 r., uczestniczyło ogółem 74 drużyn w tym: 18 drużyn kobiecych, 51 drużyn męskich oraz 5 drużyn zagranicznych (Czechy, Węgry, Słowacja).

 

Szczególnego podkreślenia wart jest udział wielkopolskich zespołów w XIV Międzynarodowych Zawodach Pożarniczych i XVII Międzynarodowych Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Ostrawie, 19-26 lipca 2009 r., Nasz kraj reprezentowało 10 drużyn OSP i 2 drużyny PSP. Województwo Wielkopolskie reprezentowało: 7 drużyn strażaków- ochotników i 1 drużyna strażaków PSP.

 

Uroczyste spotkanie było również okazją do wręczenia Medalu Honorowego „Semper Vigilant”, którym uhonorowani zostali druhowie: Eugeniusz Grzeszczak, Mieczysław Reszczyński, Jan Solak, Wacław Skotowski, Tadeusz Tomaszewski.


GALERIA

 

Fot. Arch. ZOW ZOSP RP.


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2010-01-11 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka