Archiwum - lista aktualności na rok 2011 : III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie (powiat ziemski) 21.10.2011 r.

III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie (powiat ziemski) 21.10.2011 r.


Na godzinę szesnastą 21 listopada br. do remizy OSP Brzeźno, powiat koniński ziemski przybyli licznie zaproszeni goście, przedstawiciele, delegaci oraz członkowie miejscowej OSP.


Na początku wprowadzono sztandar Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie. Nastąpiło odegranie hymnu Związku OSP RP „Rycerze Floriana”. Poczet Sztandarowy wystawiła OSP Brzeźno.


Zebranych powitał Prezes Oddziału Powiatowego druh Władysław Koliński. Na przewodniczącą Zjazdu wybrano druhnę Lenę Piaskowską.


W sprawozdaniu z działalności prezes oddziału poruszył wiele kluczowych spraw, z jakimi OSP i Związek OSP RP musi się borykać. Przedstawił sukcesy i porażki. Mówił miedzy innymi o tym, że:

- na przestrzeni lat swej działalności ochotnicze straże pożarne przekonują, że są szkołą społecznego i obywatelskiego wychowania,

- strażacy stanowią ważne ogniwo w ruchu społecznym, dają możliwość sprawdzenia siebie i własnych charakterów,

- wychowują w duchu bezinteresownego niesienia pomocy innym od 90 lat. bo taki jubileusz w tym roku obchodzimy,

- OSP ma do spełnienia coraz większą rolę w rozbudzaniu obywatelskich inicjatyw, kształtowaniu nowych postaw i propagowaniu ochrony przeciwpożarowej.

Przedstawił również dane organizacyjne OSP działających na terenie oddziału powiatowego. W powiecie funkcjonują:

- 134 OSP, z czego 21 włączonych jest do KSRG.

- działa 9 oddziałów gminnych, 5 miejsko-gminnych ZOSP RP.

W OSP działa razem 6815 druhen i druhów. Przy OSP funkcjonują 73 młodzieżowe drużyny pożarnicze oraz 8 orkiestr strażackich. 131 OSP posiada remizy.

Corocznie na terenie powiatu obchodzony jest w poszczególnych gminach Dzień Strażaka najczęściej połączony z ważnymi wydarzeniami takimi jak jubileusze OSP, oddanie strażnicy, nadanie sztandaru itp. W 2010 roku z racji jubileuszu 50–lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Koninie uroczyście obchodzono Powiatowy Dzień Strażaka, na którym zasłużonym działaczom wręczono najwyższe odznaczenia Związku OSP RP.

W czasie kadencji oddano do użytku 6 strażnic, nadano 8 sztandarów organizacyjnych, obchodzono 27 różnych jubileuszy OSP począwszy od 50-lecia na 100-leciu kończąc. Wiele OSP podejmuje ważne inicjatywy celem poprawy warunków lokalowych, podniesienia poziomu wyszkolenia i sprawności. Niemal w każdej radzie miejskiej lub gminnej radnymi są również strażacy. Druhny i druhowie w trakcie trwania kadencji za zaangażowanie i społeczną pracę zostali uhonorowani następującymi odznaczeniami:

- Złotym Znakiem Związku OSP RP - 26 osób,
- Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza - 24 osoby,
- złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - 121 osób,
- srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - 134 osoby,
- brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - 157 osób,
- Odznaką Honorową „SEMPER VIGILANT” - 6 osób,
- Odznaką „Strażak Wzorowy” - 243 osoby.

OSP w ubiegłej kadencji uczestniczyły w działaniach ratowniczo-gaśniczych, manewrach i ćwiczeniach.

W trakcie kadencji OSP wyjeżdżały średniorocznie: do pożarów 650 do 700 razy, do innych zdarzeń 740 do 830 razy.

Na wyposażeniu OSP znajduję się 159 pojazdów pożarniczych w różnym wieku. Działania podejmowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu i Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu w znacznym stopniu przyczyniają się polepszenia stanu taboru pożarniczego poprzez program zakupu nowych pojazdów dla OSP. Skorzystały również OSP z powiatu konińskiego Rychwał, Krzymów, Licheń, Ślesin, Kazimierz Biskupi. Pomimo starzenia pojazdów jednostki czynią starania, aby zapewnić stałą gotowość operacyjno-techniczną.

Aby działania ratownicze były skuteczne oprócz pojazdów konieczne jest wyszkolenie strażaków oraz umundurowanie strażaków. Prezes wymienił liczbę wyszkolonych, liczbę druhów wyszkolonych w kadencji oraz liczbę osób do wyszkolenia.

W okresie sprawozdawczym dzięki współpracy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP z firmą KWANT w ramach środków unijnych udało się przeszkolić: 88 ratowników medycznych, 36 strażaków w zakresie ratownictwa technicznego, 41 strażaków w zakresie ratownictwa powodziowego.

W tym roku po raz pierwszy OSP mogły zakupić za symboliczne 214,20 zł. wysokiej klasy hełmy strażackie. Nie wszyscy z tej okazji skorzystali. Na tym polu najwięcej inicjatywy winni przejawiać komendanci gminni ZOSP RP a nie zawsze tak jest. Normatywy sprzętu i umundurowania określone są Wytycznymi Zarządu Głównego, na podstawie ich należy wyposażać i uzupełniać bazę sprzętową. Tylko 72 OSP powołały formalnie Jednostki Operacyjno-Techniczne.

Ochotnicze Straże Pożarne i oddziały Związku OSP RP angażują się w pracy propagandowej. Utrzymują kontakt ze szkołami poprzez środowiskowe, szkolne, gminne oraz powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Powiatowe eliminacje odbywały się, co roku w innej gminie na terenie szkół lub w obiektach OSP Kleczew, Kazimierz Biskupi, Krzymów, Rzgów, Wierzbinek. W szkołach na zebraniach sołeckich i wiejskich prowadzone są pogadanki na temat zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

Niepokój budzi fakt, że nie do wszystkich dociera czasopismo „Strażak”, bo prenumerują je tylko 83 OSP. 8 OSP prenumeruje „Przegląd Pożarniczy” a dwie OSP inną fachową prasę.

W trakcie kadencji powiatowe zawody sportowo-pożarnicze odbywały się zgodnie z Regulaminem i przeprowadzono je w:

- 2007 roku w Mąkolnie - zwycięzcy grupa „A” OSP Roztoka w grupie „C” OSP Kawnice.

- 2009 roku w Golinie - zwycięzcy grupa „A” OSP Roztoka w grupie „C” OSP Kałek /zawody eliminacyjne/.

- 2011 roku w Kleczewie - zwycięzcy grupa „A” OSP Kuchary Kościelne w grupie „C” OSP Kazimierz Biskupi.

W 2010 roku powiat koniński na zawodach wojewódzkich reprezentowały w grupie „A” OSP Roztoka a w grupie „C” OSP Kałek i uplasowały się w środku klasyfikacji. W 2008 r. powiat był gospodarzem Wojewódzkich Zawodów dla MDP wg regulaminu CTIF.

Zorganizowano dwa obozy szkoleniowe dla 170 członków MDP. Powołano Radę MDP pow. Konińskiego, której Przewodniczącym jest Arkadiusz Wieczorek obecny na Zjeździe.

Wiele OSP dzięki podpisanym porozumieniom gmin polskich z gminami partnerskimi krajów Unii Europejskiej współpracuje z tamtejszymi ochotnikami.

Kończąc wystąpienie prezes serdecznie podziękował Kierownictwu Państwowej Straży Pożarnej wszystkich szczebli, ogniwom Związku OSP RP, Ochotniczym Strażom Pożarnym, władzom samorządowym szczebla gminnego i powiatowego, sponsorom i sympatykom pożarnictwa za współpracę i zrozumienie. Następnie Prezes poinformował, że podjął decyzję o zakończeniu pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie, jak podkreślił „Moje odejście powoduje to, że nie będę w jego składzie, ale zapewniam, że zawsze będę z Wami.” Sprawozdanie zostało przyjęte gromkimi brawami gdyż wszyscy uczestniczący w Zjeździe byli pod ogromnym wrażeniem wykonanej pracy, osiągnięć oraz tym jak druh Prezes walczył, aby w OSP było lepiej.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący druh Nawrocki. Poinformował, czym Komisja się zajmowała, jakie miała zadania, kto był w jej składzie. W dalszej części Zjazdu przedstawiono kolejno sprawozdanie Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.

W przerwie w obradach ukonstytuował się nowy Zarząd Oddziału Powiatowego oraz Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego.

Skład nowo wybranego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

- prezes Andrzej Piaskowski,
- wiceprezes Błażej Rakowski,
- wiceprezes Waldemar Kurzawa,
- wiceprezes Grzegorz Matuszak,
- sekretarz Mirosław Durczyński,
- skarbnik Krzysztof Burda,
- członkowie Prezydium:
- Andrzej Cholewicki, Andrzej Pośpieszyński, Sławomir Szczepański, Małgorzata Waszak,
- członkowie Zarządu:
- Roman Bednarek, Jan Czaja, Stefan Dziamara, Tomasz Kobierski, Piotr Korytkowski, Leszek Kwiatkowski, Klemens Mazurek, Leon Matusiak, Tadeusz Pietrzak, Marek Rogowski,
Radosław Rydzewski, Tadeusz Tomaszewski, Kazimierz Wróblewski.
Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
- przewodniczący Jan Bachera,
- wiceprzewodniczący Wojciech Miętkiewicz,
- sekretarz Marek Mijalski,
- Marek Pinecki, Jan Górski.
Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
1. Andrzej Piaskowski,
2. Błażej Rakowski,
3. Stefan Dziamara.
Delegaci na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
1. Paweł Donderowicz,
2. Władysław Koliński,
3. Wojciech Kowalczyk,
4. Marek Mijalski,
5. Julian Tomicki.

W Zjeździe uczestniczyło wielu znamienitych gości w osobach:

- prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu druh Stefan Mikołajczak,
- wielkopolski komendant wojewódzki PSP w Poznaniu nadbryg. Wojciech Mendelak,
- poseł na Sejm RP druh Tomaszewski Tadeusz,
- poseł na Sejm RP Tomasz Piotr Nowak,
- starosta Powiatu Konińskiego Pani Małgorzata Waszak,
- komendant miejski PSP w Koninie bryg. Błażej Rakowski,
- kapelan powiatowy strażaków ksiądz Ireneusz Mrowicki,
- dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Poznaniu dh Andrzej Jankowski,
- wójt Gminy Krzymów Tadeusz Jankowski.


Jako pierwszy głos zabrał prezes Stefan Mikołajczak. Poruszył wiele tematów dotyczących funkcjonowania OSP od małej liczby drużyn MDP w powiecie konińskim do tego, że wiele OSP tego terenu wykazuje się ponad przeciętnie w działaniu na rzecz ochrony przeciwpożarowej na przykład OSP Licheń czy OSP Kleczew. Na zakończenie podziękował za współpracę oraz wszelką pomoc. Szczególne podziękował ustępującemu prezesowi Władysławowi Kolińskiemu za lata wytrwałej pracy na rzecz OSP i ochrony przeciwpożarowej.

Również wiele miłych słów w swym wystąpieniu wyraził nadbryg. Wojciech Mendelak. Jak powiedział wywodzi się z ziemi konińskiej i zawsze był i jest przekonany i spokojny, że na tym terenie z wszelkimi zagrożeniami, jakie występowały i będą występowały druhowie sobie poradzą. Jako przykład podał walkę z żywiołem powodzi, jaka miała miejsce w 2010 roku.


Poseł na Sejm RP druh Tadeusz Tomaszewski poinformował, jakie inicjatywy na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej podejmował Poselski Zespół Strażaków, którego jest członkiem.


Natomiast poseł Tomasz Piotr Nowak poza podziękowaniami i gratulacjami przedstawił temat powstania grupy zakupowej energii elektrycznej dla OSP. Stwierdził, że w ten sposób OSP mogą kupować energię po niższych cenach.

Jako ostatni głos zabrał gospodarz gminy wójt gminy Krzymów Tadeusz Jankowski. Podziękował za przeprowadzenie Zjazdu na terenie tej gminy. Podkreślił, że nadal pragnie współpracować z OSP nie tylko ze swojej gminy dla podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pożarowego powiatu.

W dalszej części obrad dokonano wyboru przedstawicieli i delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego. Podjęto stosowne uchwały.


Na zakończenie zabrał głos nowo wybrany prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Andrzej Piaskowski. Zaznaczył, że przysłuchiwał się wszystkim głosom, jakie padły w trakcie Zjazdu i będzie traktował je, jako zobowiązanie. Nadmienił, że będzie robił wszystko, aby jak najlepiej wywiązać się ze swych obowiązków

W trakcie Zjazdu byłym członkom Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wręczono pamiątkowe statuetki i dyplomy, jako podziękowanie z trud i pracę w strukturach Związku. Druhna Małgorzata Romanowska została odznaczona złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.


Wręczenia statuetek i medalu dokonali: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Koninie druh Władysław Koliński i komendant miejski PSP w Koninie bryg. Błażej Rakowski.


Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Koninie druh Władysław Koliński został odznaczony za całokształt pracy w strukturach Związku OSP RP „Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego”, który wręczyli prezes Stefan Mikołajczak, nadbryg. Wojciech Mendelak oraz bryg. Błażej Rakowski.

Opr. i fot. J. Tomicki

 

Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2011-11-03 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka