OSP

OSP Rogoźno
Powiat: obornicki
Gmina: Rogoźno
miejscowość: Rogoźno

OPIS OSP:

Oficjalnie za początek legalnej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnie przyjmuje się  dzień 15 czerwca 1874 roku, kiedy to oddano do użytku zbudowaną  u zbiegu ul. Ogrodowej i Małej Szkolnej pierwszą stałą remizę strażacką. Na czele powołanej OSP stanął ówczesny burmistrz Weise.

 

Wcześniej działało w Rogoźnie Stowarzyszenie Ogniowe.  W ciągu pierwszego roku działania OSP do straży pożarnej przystąpiło 50 mieszkańców Rogoźna.  W składzie rogozińskiej OSP w czasie zaboru pruskiego licznie reprezentowani byli strażacy narodowości polskiej. Polaków nie zabrakło też w Zarządzie OSP. W okresie I wojny światowej, czynnie działali: Jan Cieśnik, Wiktor Dokowicz, Aleksander Dyk, Stanisław Domagalski, Paweł Lutke, Antoni Miller. Podczas Powstania Wielkopolskiego w 1919 r. strażacy zasilili szeregi powstańcze a Aleksander Dyk mianowany został komendantem miasta Rogoźna. Zwycięskie powstanie zakończyło okres, w którym strażacy, obok innych działaczy, podtrzymywali polskiego ducha narodowego w niełatwych czasach pruskich rządów.

 

Po wyzwoleniu Rogoźna, w odrodzonej Polsce powołano całkowicie nowy - polski Zarząd OSP, na czele którego jako prezes stanął Wiktor Dokowicz, naczelnikiem został Jan Cieśnik a w skład Zarządu weszli: Stanisław Domagalski, Aleksander Dyk, Antoni Miller i Paweł Lutke. OSP liczyła wówczas 25 czynnych członków i 30 wspierających, dwa lata później rogozińska OSP liczyła już 70 członków. Okresowo, powołano również przymusowe oddziały strażackie, do których należeli wyznaczeni mieszkańcy miasta. Przy miejscowej OSP działała wówczas orkiestra dęta prowadzona przez kapelmistrza Jana Jabłońskiego. W dniu 6 lipca 1924 r. uroczyście obchodzono 50. lecie istnienia rogozińskiej OSP. Uroczystość rozpoczęła się mszą Świętą w kościele św. Wita, po której w centralnym punkcie miasta odbyły się ćwiczenia pokazowe, potem wspólny obiad i zabawa integracyjna do białego rana na tzw. ogródku Jarosza.

 

W okresie okupacji hitlerowskiej, najtragiczniejszym okresie dziejów Rogoźna i miejscowej straży pożarnej, OSP istniała nadal jako stowarzyszenie, z tym, że do Zarządu wprowadzono Niemców. Polacy w sile jednego plutonu stanowili obowiązkowy oddział bojowy, którym dowodził mistrz kominiarski Weimar. Dowódcami sekcji byli Polacy, druhowie: Szczepan Ryżek, Franciszek Skrętny i Władysław Wodnicki. Na czele straży pożarnej stał hitlerowiec Waldemar Schutz, który część polskich strażaków poddał represjom, niektórych wywieziono na przymusowe roboty do Rzeszy, natomiast Jana Jabłońskiego, Władysława Nochowicza i Franciszka Skrętnego, zamordowano.

 

23 stycznia 1945 roku do Rogoźna wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, skończył się ponury czas hitlerowskiej okupacji. Trzy miesiące później wybrano nowy Zarząd OSP, którego prezesem został dh Jan Cieśnik. Pozostałe funkcje objęli druhowie: Stanisław Dusterhoft, Edmund Napiecek, Roman Palacz i Florian Ziała. OSP w Rogoźnie liczyła wówczas 25 członków czynnych i 35 wspierających, w krótkim też czasie reaktywowano 25-osobową orkiestrę dętą.

 

W 1946 roku, z własnych funduszy Zarząd  OSP zakupił z demobilu samochód, który przerobiony został na wóz bojowy. Pierwszy, profesjonalny wóz strażacki marki „Star”, OSP otrzymała dopiero w 1958 roku. W międzyczasie wybrano nowy Zarząd, którego prezesem nadal pozostał Jan Cieśnik natomiast pozostałe funkcje objęli druhowie: Witold Fudziński, Stanisław Pufal, Marian Ignasiak, Franciszek Rakowski. Trzy lata później, nowym prezesem został Roman Chudzicki, który wprowadził nowych członków Zarządu – Zdzisława Baszczyńskiego i Stanisława Aumillera.

 

Z inicjatywy prezesa Romana Chudzickiego, podjęto w czynie społecznym budowę nowej strażnicy ze świetlicą przy ul. Nowej 4, która została oddana do użytku w dniu  22 lipca 1967 roku. Strażnica ta służy rogozińskim ochotnikom po dzień dzisiejszy.  Podczas uroczystości otwarcia strażnicy rogozińska OSP otrzymała nowy sztandar, ufundowany jej przez miejscowe społeczeństwo. OSP odznaczona została przez Zarząd Główny ZOSP Złotym Znakiem Związku a oddział bojowy otrzymał nowy samochód marki Star 25. W późniejszym okresie straż  wyposażono  w samochód pożarniczy Jelcz.

 

W związku z przedwczesną śmiercią prezesa Chudzickiegona jego następcę wybrany został Edmund Adamski. Niedługo po nim, prezesurę objął dh Mieczysław Matłoka, który swoim hartem ducha podniósł rangę straży pożarnej co skutkowało zwiększającymi się szeregami strażaków – ochotników. Liczba członków czynnych wzrosła do 38. OSP miała również 62 członków wspierających, drużynę kobiecą złożoną z 12 członkiń, 11-osobową drużynę harcerską i 12-osobową drużynę młodzieżową. Przy OSP zafunkcjonował zespół wokalno-muzyczny. Tak bogata oferta sprawiła, że OSP w Rogoźnie stała się wiodącą i najliczniejszą w regionie a odpowiednie wyszkolenie członków i wysoka skuteczność przeprowadzanych akcji ratowniczo – gaśniczych, dodawały prestiżu i niepisanej zazdrości innych straży. W dalszych latach nastąpiła rozbudowa remizy poprzez dobudowanie Domu Strażaka, w którym umieszczono dużą salę wykładową, pokoje hotelowe  z recepcją, zaplecze socjalne i pomieszczenia gospodarcze. Dom Strażaka zbudowany został wspólnym wysiłkiem strażaków rogozińskiej OSP, młodzieży, zakładów pracy i mieszkańców Rogoźna.

 

W wyniku wprowadzenia z dniem 1 czerwca 1975 r. dwustopniowego podziału kraju i utworzeniem województwa pilskiego, OSP w Rogoźnie podporządkowana została Wojewódzkiej Komendzie Straży Pożarnej w Pile a operacyjnie Komendzie Rejonowej w Wągrowcu. W Pile OSP w Rogoźnie zyskała życzliwego orędownika swoich spraw w osobie komendanta wojewódzkiego, płka Andrzeja Waligórskiego, rodowitego rogoźnianina oraz bardzo przyjaznego Rogoźnu  sekretarza Związku OSP Czesława Dymka. Namacalna pomoc uwidoczniła się cztery lata później, gdy na terenie OSP oddano do użytku magazyn paliw , garaże oraz mały amfiteatr w celu dalszego rozwoju w OSP działalności kulturalnej. W następnych latach powstawały kolejne inwestycje powiększające obiekt remizy strażackiej, podniósł się poziom ilościowy i jakościowy wyposażenia straży. Organizowano liczne szkolenia i awansowano wyróżniających się strażaków.

 

Przemiany ustrojowe  zapoczątkowane w Polsce w końcu roku 1989,  rozpoczęta w roku następnym i kontynuowana przez kolejne lata reforma administracyjna kraju nie ominęła także naszej OSP, która powróciła do województwa wielkopolskiego.

 

W grudniu 1990 roku, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, z funkcji prezesa rezygnuje Mieczysław Matłoka a jego miejsce zajmuje ceniony miejscowy lekarz Andrzej Kaczmarek, wiceprezesem obrano długoletniego sekretarza Zarządu, dh Henryka Nowickiego. Naczelnikiem i wiceprezesem został dh Zdzisław Baszczyński, funkcję sekretarza objął dh Stanisław Grzeszczyk, członkami Zarządu zostali dh Ryszard Kuliński, Jan Biegański, Paweł Binczyk, Roman Jaśkowiak i Marek Zieliński.

 

Aktywny udział strażaków w życiu społecznym miasta  powodował wzrost autorytet rogozińskiej OSP. W roku 1995 w oparciu o art. 20 ustawy o ochronie przeciwpożarowe

 

OSP jako pierwsza w gminie na wniosek Andrzeja Brandta  ówczesnego komendanta rejonowego  włączona została do  Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Reforma administracyjna kraju wprowadzająca powiaty z dniem 1 stycznia 1999 spowodowała, że wróciliśmy do struktur strażaków ochotników powiatu obornickiego. Na początku roku 2001 OSP Rogoźno  w podziale bojowym dysponowała stanowiącymi własność gminy Rogoźno:  samochodem  Jelcz 004 rok prod. 1988, samochodem Star  rok prod. 1977 (z przednim napędem) i samochodem  Star  A 26P rok prod. 1975 (przekazany z OSP Pruśce). W roku 2002 OSP wzbogaciła się o fabrycznie nowy samochód średni  STAR-MAN  zakupiony z udziałem dotacji  zastępując nim  przekazanego przez gminę OSP Pruśce Jelcza 004 z roku 1988. W dniu 17.02.2004 z JRG PSP Oborniki OSP otrzymała przekazany początkowo w użyczenie a później przejęty  na własność samochód średni Jelcz 022 rok prod. 1998 zastępując nim przekazany przez gminę OSP Budziszewko samochód Star z 1977 r.

 

Przystąpienie w dniu 1.05.2004 Polski do Unii Europejskiej stworzyło dalszą zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej. Okres ten to dalszy rozwój OSP.

 

W dniu 28 kwietnia 2006 OSP  pozyskała na własność samochód IFA z drabiną (rok prod. 1985) przekazany OSP z JRG PSP w Wągrowcuc a w listopadzie 2006 OSP wzbogaciła się o zakupiony na własność OSP z udziałem dotacji fabrycznie  nowy samochód lekki marki Ford Transit. W tymże roku ze względu na brak wolnego garażu samochód  Star  A 26P rok prod. 1975 stanowiący własność gminy przekazany został do OSP Gościejewo. W latach 2008-2009 OSP wzbogaciła się o cysternę na podwoziu JELCZ o poj. 10 000 l  i  samochód  STAR SH 18 z koszem na wysięgniku  oraz  samochód osobowy Polonez.

 

W roku 2011 Zarząd OSP sprzedał drabinę SD 30 na podwoziu marki IFA  zastępując ją zakupioną od OSP Wieleń drabiną z koszem marki Jelcz (MAGIRUS). Po śmierci byłego prezesa Andrzeja Kaczmarka rodzina zmarłego zgodnie z jego wolą przekazała na mienie OSP samochód osobowy OPEL „VECTRA”, który  zastąpił druhom Poloneza.

 

W dniu 3.12.2005 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnie odwołano ze składu Zarządu OSP  dh Jana Dariusza Biegańskiego i dh Rafała Baszczyńskiego, których zastąpili nowo powołani dh  Sebastian Rabsch i dh Paweł Wasila.

 

W  zmienionym  składzie  Zarządu , którego prezesem pozostał dh Józef Leon Kamiński  byli dh:  Paweł Felsmann, Sebastian Rabsch, Paweł Wasila, Marek Sawiński, Marek Zieliński i Roman Jaśkowiak. Po dokonanej zmianie  w składzie  Komisji Rewizyjnej związanej z odwołaniem z jej składu dh Zdzisława Baszczyńskiego do jej składu wybrano dh Eugeniusza Tabata, dh Floriana Górniaka i dh Mariana Chojnackiego.

 

Zmiany w działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, spowodowały konieczność rozszerzenia obowiązków poza pożarowych tzn. ratownictwa doraźnego, drogowego, chemicznego i ekologicznego. Postawiły przed Zarządem OSP zadania zmiany profilu szkoleń i uzupełnienia wyposażenia sprzętu jednostek bojowych. Rogozińska OSP jako wiodąca z grona Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie w roku 2007 przeszkoliła pierwszych 8 druhów  z zakresu pomocy medycznej. Szkolenie to  zostało uwieńczone egzaminem druhów w dniu 13.02.2007 r..

Niegospodarność  i malwersacje finansowe  urzędującego prezesa w roku 2011 doprowadziły do pozbawienia go członkostwa w OSP i nowych wyborów w dniu 03.04.2011, w wyniku których nowy Zarząd OSP ukonstytuował się następująco:

1. Prezes - Roman Jaśkowiak

2. Wiceprezes-naczelnik - Marek Zieliński

3. Wiceprezes - Feliks Kaczmarek

4. Wiceprezes - Marek Rozmiarek

5. Z-ca naczelnika - Sebastian Rabsch

6. Sekretarz - Paulina Sołtysiak

7. Skarbnik - Łukasz Krajniak

8. Gospodarz - Tomasz Ruciński

9. Członek Zarządu - Paweł Wasila

 

Ta długa i karkołomna droga doprowadziła nas do dnia dzisiejszego, w którym OSP Rogoźno  jest wiodącą strażą ochotniczą powiatu obornickiego udzielającą pomocy  w zakresie  gaszenia pożarów, ratownictwa medycznego, technicznego, wodnego  i zwalczaniu  różnorakich klęsk żywiołowych.

 

W roku 2014 OSP obchodziła 140-lecie swego istnienia. W tymże roku otrzymała także nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy  typu MAN TGM GCBA 4X4 z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy 340 KM.

phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka