OSP

OSP Słomowo
Powiat: obornicki
Gmina: Rogoźno
miejscowość: Słomowo

OPIS OSP:

Ochotnicza Straż Pożarna  w Słomowie powstała w roku 1948. Wśród  założycieli jednostki najaktywniejszymi  byli dh Henryk Szargan, dh Henryk Kaliszan i dh Czesław Ratajczak.  Pierwszym Komendantem OSP został dh Stefan Jarzębowski, który pełnił tę funkcję do roku 1953. Po roku 1953 kolejno komendantami byli : dh. Henryk Klimczak, dh Tadeusz Urban i dh Stanisław Dębowiak. W roku 1953 prezesem OSP został dh Franciszek Kaczmarek a funkcję sekretarza OSP pełnił wówczas dh Bronisław Domasik. Po śmierci dh Prezesa funkcję tą powierzono  dh Leonowi Krakowiakowi a ponadto  w skład nowego Zarządu weszli : dh Henryk Krakowiak – naczelnik, dh Bronisław Domasik - sekretarz  a skarbikiem OSP został dh Jan Bromberek.  W Komisji Rewizyjnej pracowali wtedy dh Henryk Klimczak i dh Kazimierz Białas. 

W roku 1971 odbyły się kolejne wybory zarządu OSP, które niewiele zmieniły w składzie Zarządu OSP, bowiem nadal prezesem pozostał dh Leon Krakowiak, naczelnikiem dh Henryk Krakowiak a dotychczasowego sekretarza zastąpił dh Henryk Jackowiak, skarbnikiem pozostał dh Jan Bromberek zaś funkcję gospodarza powierzono dh Feliksowi Cieślikowi.  Skład Komisji Rewizyjnej nie uległ żadnej zmianie.  W  roku 1975 nowym prezesem jednostki  został  dh Ludwik Musiał, jednak ze względu na stan zdrowia  w roku 1977 zastąpił go na tej funkcji dh Stanisław Filipowicz, który funkcję ta pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Szczególnym i ważnym w dziejach OSP był dzień 18-06-1978, bowiem wtedy z okazji 30-lecia Jednostki został jej nadany sztandar.  Komitetowi  organizacyjnemu  fundacji sztandaru przewodniczył Henryk Krakowiak , który wraz Stanisławem Filipowiczem, Józefem Dymkiem, Henrykiem Jackowiakiem, Janem Bromberkiem i Marianem Bromberkiem  zajęli się organizacją imprezy, która odbyła się na boisku szkolnym w Słomowie. Udział w imprezie wzięli przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych Miasta i Gminy Rogoźno, Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Pile, Zarządu Wojewódzkiego OSP w Pile, Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Rogoźnie i inni liczni zaproszeni goście.  

Imprezę połączono z wręczeniem medali i odznaczeń strażakom z OSP i zawodami gminnym OSP, w których udział wzięły wszystkie jednostki OSP  z terenu  gminy.  W latach 1980-1982 naczelnikiem jednostki był dh Franciszek Szlas, którego w roku 1982 zastąpił dh Ryszard Żupiński pełniący tą funkcję do roku 1985.  W roku 1986 wybrano nowy Zarząd , którego prezesem  pozostał dh Stanisław Filipowicz,  wiceprezesem  został dh Wiesław Kowalski, naczelnikiem pozostał dh Henryk Krakowiak zaś z-cą naczelnika wybrano dh Andrzeja Kroteckiego, sekretarzem ponownie dh Henryka Jackowiaka , także nadal  skarbnikiem pozostał Jan Bromberek podobnie jak gospodarzem dh Feliks Cieślik. Do nowego zarządu wybrano wtedy druhnę Krystynę Nowak powierzając jej rolę kronikarza jednostki. Do Komisji Rewizyjnej jako trzeciego dobrano dh Piotra Lipkę. Lata 1964 – 1969 to w dziejach naszej jednostki okres aktywnego uczestnictwa w zawodach sportowo-pożarniczych  szczebla gminnego i powiatowego, w których jednostka zajmowała I albo II miejsce.  Od roku 1978 nasza OSP prawie  corocznie uczestniczy w zawodach zawsze plasując się w ścisłej czołówce.  W roku 1984 zajęła I miejsce tak na szczeblu gminy jak i województwa pilskiego a w roku następnym I miejsce na terenie gminy a III w województwie pilskim.

Wysoko oceniana była także w tym okresie  działalność poza strażacka członków naszej OSP.  W roku  1986 ta działalność społeczna członków naszej OSP we współzawodnictwie  między jednostkami  uplasowała nas na I miejscu na szczeblu gminnym i II miejscu w województwie pilskim.  W dniu 21.05.1988 roku odchodzono w OSP  40-lecie jej istnienia. W uroczystej akademii jaka odbyła się w Słomowie  z tej okazji  poza  druhami z sąsiednich jednostek OSP uczestniczyli m. in. Tadeusz Kania – Naczelnik Miasta i Gminy Rogoźno i kpt. poż. inż. Andrzej Brandt – Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Wągrowcu. 

W okresie przemian społeczno-ustrojowych w kraju po roku 1990 jednostka na podstawie  ustaw o stowarzyszeniach i ochronie przeciwpożarowej zarejestrowała się w Krajowym Rejestrze Sądowym .  W dniu 7 listopada 1991 roku walne zebranie członków OSP Słomowo  spełniając wymogi nowej ustawy „ Prawo o stowarzyszeniach ” przyjęło  nowy statut  jednostki. Na statutowym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym  w roku  2001 r. do Zarządu OSP wybrano druhów:

Prezes - Stanisław Filipowicz

Wiceprezes - Kazimierz Białas

Naczelnik - Stanisław Strzelczyk

Z-ca naczelnika - Arkadiusz Bromberek

Sekretarz - Henryk Jackowiak

Skarbnik - Wiesław Filipowicz

Gospodarz - Józef Bromberek

Zaś do Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia wybrano:

Przewodniczący - Jan Bromberek

Członek - Arkadiusz Olech

Członek - Adrian Maciejewski

Aktualny wpis do KRS pod nr KRS:0000154769 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu  w XXII Wydziale Gospodarczym jednostka uzyskała  ostatecznie 12.03.2003 roku.  Jednostka posiada REGON i NIP oraz konto bankowe.   

W dniu 27 lipca 2002 nadzwyczajne  walne zebranie członków OSP w związku ze śmiercią z funkcji sekretarza  Zarządu odwołało dh Henryka Jackowiaka i cały skład Komisji Rewizyjnej wybrany w roku 2001, ponieważ zmarł dh Jan Bromberek a dwaj pozostali członkowie Komisji zrezygnowali z pracy w Komisji w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.  Nowym sekretarzem Zarządu został wówczas dh Dominik Nowacki a do Komisji Rewizyjnej powołano dh Mariana  Ciślaka, Rafała Żupińskiego i Andrzeja Waśkowiaka.  

W okresie od powstania w 1948 roku do roku 2005 sprzęt i wyposażenie OSP znajdowały schronienie w budynku  zlokalizowanym na terenie  byłego zakładu rolnego w Slomowie.

Korzystając  z okazji jaką stworzyła adaptacja budynku zlikwidowanej szkoły podstawowej  w Słomowie na świetlicę sołecką , Zarząd OSP w roku 2004 podjął działania  w kierunku przejęcia od gminy na potrzeby OSP  położonego na tej samej działce budynku gospodarczego i  jego adaptacji na strażnicę.   Starania Zarządu OSP uzyskując wsparcie Rady Sołeckiej Sołectwa Słomowo  uwieńczone zostały  przekazaniem OSP w użyczenie tego obiektu w dniu 18 marca 2005 roku.   Przy wsparciu finansowym  samorządu gminnego, sołectwa, Związku OSP RP  i dużym osobistym zaangażowaniu  samych strażaków OSP Słomowo  obiekt od kilku lat jest gruntownie remontowany i adoptowany na potrzeby straży.

Związek OSP RP wsparł dotychczas dwukrotnie adaptację tego obiektu dotacjami w roku 2009 i w roku 2011.

Po wyborach Zarządu OSP w dniu  04.03.2006 na zebraniu sprawozdawczo wyborczym do składu Zarządu OSP weszli dh :

- Prezes dh Stanisław Filipowicz

- V-ce prezes dh Wiesław Kowalski

- naczelnik dh Stanisław Strzelczyk

- z-ca naczelnika dh Marek Fludra

- sekretarz dh Marta Smoleń

- skarbnik dh Wiesław Filipowicz

- gospodarz dh  Józef Bromberek

W składzie Komisji Rewizyjnej nie dokonano zmian. 


Wskutek  śmierci dh Stanisława Strzelczyka w 2011 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu OSP jak i Komisji Rewizyjnej. W miejsce zmarłego   na naczelnika OSP  wybrano dh Mariana Ciślaka, zastępcą naczelnika został dh Rafał Żupiński a sekretarzem w miejsce dh Marty Smoleń została dh Bożena Łabędzka. Do Zarządu weszła dh Renata Krugiołka pełniąca  funkcję kronikarza a gospodarza dh  Józefa Bromberka zastąpił dh Krzysztof Jackowiak. Zarząd wzmocnił także jako członek Zarządu młody dh Patryk Krotecki. W Komisji Rewizyjnej dh Mariana Ciślaka zastąpiła dh Mieczysława Strzelczyk a dh Rafała Żupińskiego  dh Lucyna Kmak.

Od wyborów statutowych, które odbyły się 26-03-2012 r. Zarząd OSP Słomowo pracuje w składzie:

- Stanisław Filipowicz  - prezes,

- Wiesław Kowalski – v-ce prezes,

- Marian Ciślak – naczelnik,

- Rafał Żupiński – z-ca naczelnika,

- Bożena Łabędzka – sekretarz,

- Wiesław Filipowicz – skarbnik,

- Patryk Krotecki – członek Zarządu,

- Krzysztof Jackowiak – gospodarz,

- Krystyna Nowak - kronikarz

zaś  Komisja Rewizyjna pracuje w składzie:

- Mieczysława Strzelczyk – przewodnicząca ,

- Tomasz Krotecki – V-ce przewodniczący ,

- Lucyna Kmak – sekretarz.

 

Ostatnie dziesięć lat to okres szczególnej aktywności w pracy środowiskowej członków OSP i aktywnej współpracy z sołectwem. W OSP szczególnie duży nacisk kładzie się na wzrost  szeregów MDP i na pracę z młodzieżą.

Rok 2013 w dziejach OSP Słomowo to rok szczególny,  bowiem  awansowała do grona OSP typu „S”  po  otrzymaniu  pierwszego w jej  dziejach  nowego lekkiego samochodu pożarniczego marki Ford Transit  o zabudowie kontenerowej.

Uroczyste przekazanie samochodu zakupionego z dotacjami Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Gminy Rogoźno nastąpiło w Poznaniu   w dniu 16.11.2013 r. 

 

phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka