Oddział

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA

I ZRZESZONE W NIM OSP GŁÓWNĄ SPOŁECZNĄ ORGANIZACJĄ RATOWNICZĄ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Ochotnicze Straże Pożarne to podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi oraz zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Skupiają one profesjonalnych i oddanych społeczników, gotowych w każdym czasie i w każdej sytuacji nieść pomoc często narażając własne życie. Praktyka potwierdza, że ich praca jest niezmiernie istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego.

W szeregach drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych są druhny i druhowie odpowiednio przeszkoleni z zakresu ratownictwa technicznego oraz medycznego. To właśnie oni są najczęściej pierwsi na miejscu zdarzenia niosąc ofiarną pomoc poszkodowanym.

Skuteczność ich działania uzależniona jest jednak w dużym stopniu od tego czy dysponują specjalistycznym sprzętem. Efektywne realizowanie powierzonych strażakom zadań wymaga wyposażenia OSP w niezbędny sprzęt zarówno przeciwpożarowy, ratownictwa drogowego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

OSP mają dominujące znaczenie w akcjach ratowniczych w miejscowościach (terenach), gdzie nie ma Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG) Państwowej Straży Pożarnej.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy bez dobrze wyposażonych i sprawnie działających OSP nie jest wstanie tylko w oparciu o Państwową Straż Pożarną zapewnić bezpieczeństwa publicznego w województwie.

WERSJA( PDF POBIERZ) 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej

Oddział Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego

im. gen. Stanisława Taczaka

adres: 60-867 Poznań, ul. Norwida 14

tel: 61 / 848-13-91; e-mail: poznan@zosprp.pl, www.zosprp.poznan.pl

KRS: 0000240526, NIP: 781-10-01-362

Prezes: Stefan Mikołajczak

Wiceprezesi: Eugeniusz Grzeszczak, Krzysztof Grabowski, Ryszard Kamiński, Andrzej Kacprzak, Grzegorz Marszałek,

Skarbnik: Andrzej Piaskowski

Sekretarz: Edward Kozupa

 

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP  Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  posiada zarząd, który liczy 49 członków oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy  posiadające po 10 członków. Od 1994 r. oddział posiada osobowość prawną.

W 2005 r. podczas wojewódzkich obchodów „Dnia Strażaka” w Teatrze Wielkim w Poznaniu na ręce prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego dh Stefana Mikołajczaka przekazany został sztandar nadany uchwałą Zarządu Głównego Związku OSP RP. Jednocześnie oddział przyjął imię generała Stanisława Taczka – pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych oraz prezesa oddziału wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu w latach 1930-1939.

 Uchwałą 12/03/2007 z dnia 15 grudnia 2007 r. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ustanowił odznakę honorową „SEMPER VIGILANT”.

Od 2006 r. zarząd oddziału nadaje tytuły: „Wielkopolski Strażak Roku”, „Wielkopolski Działacz Związku OSP RP Roku” oraz „Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna Roku”.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego zrzesza 1835 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), z czego 325 włączonych jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W skład oddziału wchodzą ponadto 32 oddziały powiatowe i 213 oddziałów gminnych (równorzędnych).

Rozmieszczenie OSP jest zróżnicowane. Najwięcej 136 działa w oddziale kaliskim, 134 w oddziale konińskim ziemskim i 98 ostrowskim. Najmniej 6 w oddziale konińskim grodzkim, 26 w śremskim i 21 w chodzieskim. Podobnie zróżnicowana jest liczba OSP w oddziałach gminnych. OSP użytkują 1775 strażnic w tym 6 drewnianych, a 59 nie posiadają strażnic. Z 99231 tys. członków OSP ponad 90 tys. to mężczyźni, a 57,2 tys. czynni ratownicy. Z tej liczby prawie 22,5 tys. to wyszkoleni strażacy ratownicy OSP, 2,857 tys. to naczelnicy OSP, ponad 4,8 tys. dowódcy OSP, ponad 3,9 tys. posiada uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ponad 4 tys. to kierowcy operatorzy sprzętu, 6116 posiada uprawnienia do ratownictwa technicznego, 299 uprawnienia płetwonurka, 444 uprawnienia sternika motorowodnego.

Kobiece Drużyny Pożarnicze (KDP) zrzeszają ponad 2,1  tys. druhen. Ogółem w OSP działa ponad 6 tys. kobiet. (fot. arch. OSP Krzymów)

W OSP działa również ponad 4,7 tys. członków honorowych oraz 24,216 tys. członków wspierających.

Przy OSP funkcjonuje 1106 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) z 14,526 tys. członków w tym blisko 5,2 tys. dziewcząt.

W ostatnim roku 1261 osób, spośród nich stało się pełnoprawnymi członkami OSP. Drużyny te stanowią „zaplecze logistyczne” dla ratowników.  Ochotnicze Straże Pożarne realizują swoje zadania głównie na terenach mniej zurbanizowanych. Bardzo często one są jedynymi podmiotami ratowniczymi na terenie gminy.

Dzięki OSP zachowane jest kryterium czasowe pozwalające skutecznie likwidować zagrożenia i minimalizować ich skutki na całym obszarze województwa. Strażacy OSP w zależności od posiadanego wyposażenia wykonują zadania z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego, ratownictwa medycznego oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wg danych KW PSP w Poznaniu w roku 2014 straże pożarne (OSP i PSP) w województwie interweniowały 33 084 razy (wyjazd, co 16 min). Udział OSP w zdarzeniach wynosi 55 %, co wskazuje na bardzo ważną rolę ochotników w działaniach ratowniczych. Ponadto tendencja ilości interwencji wskazuje na dalszy wzrost zapotrzebowania na działania OSP.

OSP mają dominujące znaczenie w akcjach ratowniczych w miejscowościach (terenach), gdzie nie ma Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG) Państwowej Straży Pożarnej głównie poza granicami administracyjnymi miast powiatowych.

Na tych obszarach druhowie OSP stanowią około 70% wszystkich ratowników uczestniczących w likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń. 1258 OSP (z działających 1835) posiada w użytkowaniu 1816 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Nie wszystkie OSP posiadają samochody bojowe - 531 OSP dysponuje wyłącznie motopompami.

Wielkopolscy strażacy ochotnicy dysponują między innymi: 453 zestawami hydraulicznymi do ratownictwa technicznego, 441 piłami do betonu i stali, 1527 piłami do drewna, 2517 motopompami pożarniczymi, 839 motopompami szlamowymi. Systematycznie zwiększa się liczba OSP mających system selektywnego zdalnego alarmowania.

Z powiatowych stanowisk kierowania można natychmiast wezwać do działań 517 OSP.

Strażacy ochotnicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Rokrocznie organizowane są przez Państwową Straż Pożarną, oddział wojewódzki Związku oraz wysiłkiem samorządów gminnych kursy dla ratowników medycznych, naczelników, szeregowców, dowódców i operatorów sprzętu.

Władze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP podejmują systematycznie działania w celu podnoszenia poziomu wyposażenia i wyszkolenia OSP. Od 1999 roku łącząc środki Związku OSP RP, KSRG, W roku 2005 dzięki środkom WFOŚiGW, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, PZU SA przekazano do OSP 228 zestawów R1- PSP, 185 pił do betonu i stali, 50 kpl. narzędzi hydraulicznych. W latach 2011-2012 dzięki dotacjom WFOŚiGW oraz Związku OSP RP i MSW do OSP trafiło prawie 4 tys. nowych hełmów strażackich. W roku 2011 Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą XVI/267/11 z dnia 28.11.2011 r. zatwierdził Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020. W latach 1999-2013 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP skoordynował zakup 433 samochodów pożarniczych w tym  213 lekkich, 199 średnich oraz 22 ciężkich. W roku 2013 OSP w Wielkopolsce zakupiły z dotacjami sprzęt, umundurowanie i  samochody za kwotę 19.476.659,00 zł. Dotacje ogółem wynosiły: 10.502.500,00 zł z czego MSW przekazało 3.070.000,00 zł (15,76%) Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał 3.000.000,00 zł (15,40%), KSRG 1.920.000,00 zł (9.89%), WFOŚiGW w Poznaniu 1.550.000,00 zł (7,96%), firmy ubezpieczeniowe 962.500,00zł. (4,76%). Pozostała kwota 8.974.159,00zł (46,08%) to w przeważającej większości środki samorządów gminnych przekazanych do OSP na zapewnienie gotowości bojowej oraz środki własne OSP.

Dnia 16.11.2013 r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu dla OSP : 21 samochodów ratowniczo – gaśniczych, 25 zestawów ratownictwa medycznego R-1 oraz 26 zestawów uzupełniających do zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1.

Łączna wartość inwestycji to aż 4.518.342,19 PLN, dnia 4 stycznia 2014 r. przekazano 16 samochodów ratowniczo gaśniczych oraz 4 motopompy do wody zanieczyszczonej, które trafią do OSP z Wielkopolski.

W dniu 25.10 2014 r. Przekazano 25 nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski. To efekt współpracy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego, i Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 50 partnerami (25 samorządami gmin i 25 OSP z Wielkopolski). Po raz trzeci zakup jest realizowany z dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach przyjętego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „Programu Rozwoju OSP Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2020”. Zakupiony sprzęt będzie ograniczał skutki negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także przeciwdziałał i usuwał skutki klęsk, katastrof i innych wypadków, wynikłych bezpośrednio z działań człowieka lub w skutek zjawisk przyrodniczych. Dzięki takim przedsięwzięciom warunki sprzętowe Ochotniczych Straży Pożarnych ulegają stałej poprawie przez co wzrasta bezpieczeństwo Wielkopolan. Łączna wartość inwestycji to aż 3.674.916,00 PLN.

 

Dzięki takim przedsięwzięciom warunki sprzętowe Ochotniczych Straży Pożarnych ulegają stałej poprawie przez co wzrasta bezpieczeństwo Wielkopolan


W remizach OSP prowadzona jest również działalność kulturalna. Przy OSP działa 70 orkiestr dętych, które skupiają w swoich szeregach 1917 muzyków, 30 zespołów artystycznych, 20 grup tanecznych. Orkiestry i zespoły artystyczne uświetniają lokalne uroczystości oraz uczestniczą w imprezach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Przy 204 OSP działają izby tradycji, a 937 OSP prowadzi własną kronikę.

W Wielkopolsce działają utworzone w roku 2008  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - 44 „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi” oraz 25 „Wiosek Internetowych”.

Ponad 2,2 tys. dziewcząt i chłopców bierze każdego roku udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Wielkopolska posiada bardzo bogate tradycje rywalizacji w zawodach sportowo-pożarniczych. Rocznie ponad 16,7 tys. członków OSP bierze w nich udział na szczeblu gminnym. Zawody OSP w grupie A i C w obecnym kształcie od powstania Województwa Wielkopolskiego w roku 2000 odbywały się: w Międzychodzie (2000), w Lądku (2001), w Kleczewie (2006) i 11.09.2010 r w Wągrowcu (2010). W województwie wielkopolskim regularnie, co dwa lata odbywają się również eliminacje wojewódzkie zawodów MDP wg regulaminu CTIF. 9 czerwca 2012 VII zawody MDP wg CTIF rozegrane zostały na stadionie miejskim w Wolsztynie. III Wojewódzkie Zawody OSP wg CTIF rozegrano w Lądku 7 lipca 2012 r. Warto podkreślić, że w wyniku eliminacji na szczeblu ogólnopolskim w zawodach OSP i MDP wg CTIF prawo do reprezentowania polskiego pożarnictwa na Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych wg CTIF w Miluzie we Francji w 2013 r. uzyskały:

 • Drużyny Kobiece klasa A - Lądek, woj. wielkopolskie; Raszowa, woj. opolskie;
 • Drużyny Kobiece klasa B - Raszowa, woj. opolskie;
 • Ochotnicze Straże Pożarne klasa A - Głuchów, woj. wielkopolskie; Kowalew, woj. wielkopolskie; Raszowa, woj. opolskie; Niechobrz, woj. podkarpackie; Dzianisz Górny, woj. małopolskie;
 • Ochotnicze Straże Pożarne klasa B - Lądek, woj. wielkopolskie; Kościan, woj. wielkopolskie; Pszów, woj. śląskie;
 • Zawodowe Straże Pożarne klasa A - KM PSP Siedlce, woj. mazowieckie;
 • Zawodowe Straże Pożarne klasa B - KP PSP Słupca, woj. wielkopolskie.

 

 

Zestawili:, T. Poręba, A. Jankowski, T. Przykucki 18.05.2015 r.

Zdjęcia wykorzystane pochodzą z arch. OW ZOSP RP, arch. OSP Krzymów, OSP Wyrzysk, OSP Czermin, OSP Ligota, autorami są również druhowie: J. Mostowy, L. Koreywo, M. Nawrocki, H. Kuliński, M. Sieradzki


Array
(
  [0] => 1
  [id_page] => 1
  [1] => 0
  [position] => 0
  [2] => v
  [status] => v
  [3] => y
  [menu] => y
  [4] => n
  [frontpage] => n
  [5] => 2007-11-19
  [date] => 2007-11-19
  [6] => 18:35:41
  [time] => 18:35:41
  [7] => 2016-02-02
  [date_last_mod] => 2016-02-02
  [8] => 09:02:11
  [time_last_mod] => 09:02:11
  [9] => Oddział
  [pl_title] => Oddział
  [10] => 
  [pl_status] => 
  [11] => 
  [en_title] => 
  [12] => 
  [en_status] => 
  [13] => 
  [pl_keywords] => 
  [14] => 
  [en_keywords] => 
  [15] => 

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA

I ZRZESZONE W NIM OSP GŁÓWNĄ SPOŁECZNĄ ORGANIZACJĄ RATOWNICZĄ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Ochotnicze Straże Pożarne to podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi oraz zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Skupiają one profesjonalnych i oddanych społeczników, gotowych w każdym czasie i w każdej sytuacji nieść pomoc często narażając własne życie. Praktyka potwierdza, że ich praca jest niezmiernie istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego.

W szeregach drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych są druhny i druhowie odpowiednio przeszkoleni z zakresu ratownictwa technicznego oraz medycznego. To właśnie oni są najczęściej pierwsi na miejscu zdarzenia niosąc ofiarną pomoc poszkodowanym.

Skuteczność ich działania uzależniona jest jednak w dużym stopniu od tego czy dysponują specjalistycznym sprzętem. Efektywne realizowanie powierzonych strażakom zadań wymaga wyposażenia OSP w niezbędny sprzęt zarówno przeciwpożarowy, ratownictwa drogowego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

OSP mają dominujące znaczenie w akcjach ratowniczych w miejscowościach (terenach), gdzie nie ma Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG) Państwowej Straży Pożarnej.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy bez dobrze wyposażonych i sprawnie działających OSP nie jest wstanie tylko w oparciu o Państwową Straż Pożarną zapewnić bezpieczeństwa publicznego w województwie.

WERSJA( PDF POBIERZ) 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej

Oddział Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego

im. gen. Stanisława Taczaka

adres: 60-867 Poznań, ul. Norwida 14

tel: 61 / 848-13-91; e-mail: poznan@zosprp.pl, www.zosprp.poznan.pl

KRS: 0000240526, NIP: 781-10-01-362

Prezes: Stefan Mikołajczak

Wiceprezesi: Eugeniusz Grzeszczak, Krzysztof Grabowski, Ryszard Kamiński, Andrzej Kacprzak, Grzegorz Marszałek,

Skarbnik: Andrzej Piaskowski

Sekretarz: Edward Kozupa

 

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP  Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  posiada zarząd, który liczy 49 członków oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy  posiadające po 10 członków. Od 1994 r. oddział posiada osobowość prawną.

W 2005 r. podczas wojewódzkich obchodów „Dnia Strażaka” w Teatrze Wielkim w Poznaniu na ręce prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego dh Stefana Mikołajczaka przekazany został sztandar nadany uchwałą Zarządu Głównego Związku OSP RP. Jednocześnie oddział przyjął imię generała Stanisława Taczka – pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych oraz prezesa oddziału wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu w latach 1930-1939.

 Uchwałą 12/03/2007 z dnia 15 grudnia 2007 r. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ustanowił odznakę honorową „SEMPER VIGILANT”.

Od 2006 r. zarząd oddziału nadaje tytuły: „Wielkopolski Strażak Roku”, „Wielkopolski Działacz Związku OSP RP Roku” oraz „Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna Roku”.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego zrzesza 1835 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), z czego 325 włączonych jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W skład oddziału wchodzą ponadto 32 oddziały powiatowe i 213 oddziałów gminnych (równorzędnych).

Rozmieszczenie OSP jest zróżnicowane. Najwięcej 136 działa w oddziale kaliskim, 134 w oddziale konińskim ziemskim i 98 ostrowskim. Najmniej 6 w oddziale konińskim grodzkim, 26 w śremskim i 21 w chodzieskim. Podobnie zróżnicowana jest liczba OSP w oddziałach gminnych. OSP użytkują 1775 strażnic w tym 6 drewnianych, a 59 nie posiadają strażnic. Z 99231 tys. członków OSP ponad 90 tys. to mężczyźni, a 57,2 tys. czynni ratownicy. Z tej liczby prawie 22,5 tys. to wyszkoleni strażacy ratownicy OSP, 2,857 tys. to naczelnicy OSP, ponad 4,8 tys. dowódcy OSP, ponad 3,9 tys. posiada uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ponad 4 tys. to kierowcy operatorzy sprzętu, 6116 posiada uprawnienia do ratownictwa technicznego, 299 uprawnienia płetwonurka, 444 uprawnienia sternika motorowodnego.

Kobiece Drużyny Pożarnicze (KDP) zrzeszają ponad 2,1  tys. druhen. Ogółem w OSP działa ponad 6 tys. kobiet. (fot. arch. OSP Krzymów)

W OSP działa również ponad 4,7 tys. członków honorowych oraz 24,216 tys. członków wspierających.

Przy OSP funkcjonuje 1106 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) z 14,526 tys. członków w tym blisko 5,2 tys. dziewcząt.

W ostatnim roku 1261 osób, spośród nich stało się pełnoprawnymi członkami OSP. Drużyny te stanowią „zaplecze logistyczne” dla ratowników.  Ochotnicze Straże Pożarne realizują swoje zadania głównie na terenach mniej zurbanizowanych. Bardzo często one są jedynymi podmiotami ratowniczymi na terenie gminy.

Dzięki OSP zachowane jest kryterium czasowe pozwalające skutecznie likwidować zagrożenia i minimalizować ich skutki na całym obszarze województwa. Strażacy OSP w zależności od posiadanego wyposażenia wykonują zadania z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego, ratownictwa medycznego oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wg danych KW PSP w Poznaniu w roku 2014 straże pożarne (OSP i PSP) w województwie interweniowały 33 084 razy (wyjazd, co 16 min). Udział OSP w zdarzeniach wynosi 55 %, co wskazuje na bardzo ważną rolę ochotników w działaniach ratowniczych. Ponadto tendencja ilości interwencji wskazuje na dalszy wzrost zapotrzebowania na działania OSP.

OSP mają dominujące znaczenie w akcjach ratowniczych w miejscowościach (terenach), gdzie nie ma Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG) Państwowej Straży Pożarnej głównie poza granicami administracyjnymi miast powiatowych.

Na tych obszarach druhowie OSP stanowią około 70% wszystkich ratowników uczestniczących w likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń. 1258 OSP (z działających 1835) posiada w użytkowaniu 1816 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Nie wszystkie OSP posiadają samochody bojowe - 531 OSP dysponuje wyłącznie motopompami.

Wielkopolscy strażacy ochotnicy dysponują między innymi: 453 zestawami hydraulicznymi do ratownictwa technicznego, 441 piłami do betonu i stali, 1527 piłami do drewna, 2517 motopompami pożarniczymi, 839 motopompami szlamowymi. Systematycznie zwiększa się liczba OSP mających system selektywnego zdalnego alarmowania.

Z powiatowych stanowisk kierowania można natychmiast wezwać do działań 517 OSP.

Strażacy ochotnicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Rokrocznie organizowane są przez Państwową Straż Pożarną, oddział wojewódzki Związku oraz wysiłkiem samorządów gminnych kursy dla ratowników medycznych, naczelników, szeregowców, dowódców i operatorów sprzętu.

Władze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP podejmują systematycznie działania w celu podnoszenia poziomu wyposażenia i wyszkolenia OSP. Od 1999 roku łącząc środki Związku OSP RP, KSRG, W roku 2005 dzięki środkom WFOŚiGW, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, PZU SA przekazano do OSP 228 zestawów R1- PSP, 185 pił do betonu i stali, 50 kpl. narzędzi hydraulicznych. W latach 2011-2012 dzięki dotacjom WFOŚiGW oraz Związku OSP RP i MSW do OSP trafiło prawie 4 tys. nowych hełmów strażackich. W roku 2011 Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą XVI/267/11 z dnia 28.11.2011 r. zatwierdził Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020. W latach 1999-2013 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP skoordynował zakup 433 samochodów pożarniczych w tym  213 lekkich, 199 średnich oraz 22 ciężkich. W roku 2013 OSP w Wielkopolsce zakupiły z dotacjami sprzęt, umundurowanie i  samochody za kwotę 19.476.659,00 zł. Dotacje ogółem wynosiły: 10.502.500,00 zł z czego MSW przekazało 3.070.000,00 zł (15,76%) Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał 3.000.000,00 zł (15,40%), KSRG 1.920.000,00 zł (9.89%), WFOŚiGW w Poznaniu 1.550.000,00 zł (7,96%), firmy ubezpieczeniowe 962.500,00zł. (4,76%). Pozostała kwota 8.974.159,00zł (46,08%) to w przeważającej większości środki samorządów gminnych przekazanych do OSP na zapewnienie gotowości bojowej oraz środki własne OSP.

Dnia 16.11.2013 r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu dla OSP : 21 samochodów ratowniczo – gaśniczych, 25 zestawów ratownictwa medycznego R-1 oraz 26 zestawów uzupełniających do zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1.

Łączna wartość inwestycji to aż 4.518.342,19 PLN, dnia 4 stycznia 2014 r. przekazano 16 samochodów ratowniczo gaśniczych oraz 4 motopompy do wody zanieczyszczonej, które trafią do OSP z Wielkopolski.

W dniu 25.10 2014 r. Przekazano 25 nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski. To efekt współpracy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego, i Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 50 partnerami (25 samorządami gmin i 25 OSP z Wielkopolski). Po raz trzeci zakup jest realizowany z dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach przyjętego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „Programu Rozwoju OSP Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2020”. Zakupiony sprzęt będzie ograniczał skutki negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także przeciwdziałał i usuwał skutki klęsk, katastrof i innych wypadków, wynikłych bezpośrednio z działań człowieka lub w skutek zjawisk przyrodniczych. Dzięki takim przedsięwzięciom warunki sprzętowe Ochotniczych Straży Pożarnych ulegają stałej poprawie przez co wzrasta bezpieczeństwo Wielkopolan. Łączna wartość inwestycji to aż 3.674.916,00 PLN.

 

Dzięki takim przedsięwzięciom warunki sprzętowe Ochotniczych Straży Pożarnych ulegają stałej poprawie przez co wzrasta bezpieczeństwo Wielkopolan


W remizach OSP prowadzona jest również działalność kulturalna. Przy OSP działa 70 orkiestr dętych, które skupiają w swoich szeregach 1917 muzyków, 30 zespołów artystycznych, 20 grup tanecznych. Orkiestry i zespoły artystyczne uświetniają lokalne uroczystości oraz uczestniczą w imprezach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Przy 204 OSP działają izby tradycji, a 937 OSP prowadzi własną kronikę.

W Wielkopolsce działają utworzone w roku 2008  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - 44 „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi” oraz 25 „Wiosek Internetowych”.

Ponad 2,2 tys. dziewcząt i chłopców bierze każdego roku udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Wielkopolska posiada bardzo bogate tradycje rywalizacji w zawodach sportowo-pożarniczych. Rocznie ponad 16,7 tys. członków OSP bierze w nich udział na szczeblu gminnym. Zawody OSP w grupie A i C w obecnym kształcie od powstania Województwa Wielkopolskiego w roku 2000 odbywały się: w Międzychodzie (2000), w Lądku (2001), w Kleczewie (2006) i 11.09.2010 r w Wągrowcu (2010). W województwie wielkopolskim regularnie, co dwa lata odbywają się również eliminacje wojewódzkie zawodów MDP wg regulaminu CTIF. 9 czerwca 2012 VII zawody MDP wg CTIF rozegrane zostały na stadionie miejskim w Wolsztynie. III Wojewódzkie Zawody OSP wg CTIF rozegrano w Lądku 7 lipca 2012 r. Warto podkreślić, że w wyniku eliminacji na szczeblu ogólnopolskim w zawodach OSP i MDP wg CTIF prawo do reprezentowania polskiego pożarnictwa na Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych wg CTIF w Miluzie we Francji w 2013 r. uzyskały:

 • Drużyny Kobiece klasa A - Lądek, woj. wielkopolskie; Raszowa, woj. opolskie;
 • Drużyny Kobiece klasa B - Raszowa, woj. opolskie;
 • Ochotnicze Straże Pożarne klasa A - Głuchów, woj. wielkopolskie; Kowalew, woj. wielkopolskie; Raszowa, woj. opolskie; Niechobrz, woj. podkarpackie; Dzianisz Górny, woj. małopolskie;
 • Ochotnicze Straże Pożarne klasa B - Lądek, woj. wielkopolskie; Kościan, woj. wielkopolskie; Pszów, woj. śląskie;
 • Zawodowe Straże Pożarne klasa A - KM PSP Siedlce, woj. mazowieckie;
 • Zawodowe Straże Pożarne klasa B - KP PSP Słupca, woj. wielkopolskie.

 

 

Zestawili:, T. Poręba, A. Jankowski, T. Przykucki 18.05.2015 r.

Zdjęcia wykorzystane pochodzą z arch. OW ZOSP RP, arch. OSP Krzymów, OSP Wyrzysk, OSP Czermin, OSP Ligota, autorami są również druhowie: J. Mostowy, L. Koreywo, M. Nawrocki, H. Kuliński, M. Sieradzki

[pl_body] =>

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA

I ZRZESZONE W NIM OSP GŁÓWNĄ SPOŁECZNĄ ORGANIZACJĄ RATOWNICZĄ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Ochotnicze Straże Pożarne to podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi oraz zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Skupiają one profesjonalnych i oddanych społeczników, gotowych w każdym czasie i w każdej sytuacji nieść pomoc często narażając własne życie. Praktyka potwierdza, że ich praca jest niezmiernie istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego.

W szeregach drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych są druhny i druhowie odpowiednio przeszkoleni z zakresu ratownictwa technicznego oraz medycznego. To właśnie oni są najczęściej pierwsi na miejscu zdarzenia niosąc ofiarną pomoc poszkodowanym.

Skuteczność ich działania uzależniona jest jednak w dużym stopniu od tego czy dysponują specjalistycznym sprzętem. Efektywne realizowanie powierzonych strażakom zadań wymaga wyposażenia OSP w niezbędny sprzęt zarówno przeciwpożarowy, ratownictwa drogowego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

OSP mają dominujące znaczenie w akcjach ratowniczych w miejscowościach (terenach), gdzie nie ma Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG) Państwowej Straży Pożarnej.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy bez dobrze wyposażonych i sprawnie działających OSP nie jest wstanie tylko w oparciu o Państwową Straż Pożarną zapewnić bezpieczeństwa publicznego w województwie.

WERSJA( PDF POBIERZ) 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej

Oddział Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego

im. gen. Stanisława Taczaka

adres: 60-867 Poznań, ul. Norwida 14

tel: 61 / 848-13-91; e-mail: poznan@zosprp.pl, www.zosprp.poznan.pl

KRS: 0000240526, NIP: 781-10-01-362

Prezes: Stefan Mikołajczak

Wiceprezesi: Eugeniusz Grzeszczak, Krzysztof Grabowski, Ryszard Kamiński, Andrzej Kacprzak, Grzegorz Marszałek,

Skarbnik: Andrzej Piaskowski

Sekretarz: Edward Kozupa

 

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP  Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  posiada zarząd, który liczy 49 członków oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy  posiadające po 10 członków. Od 1994 r. oddział posiada osobowość prawną.

W 2005 r. podczas wojewódzkich obchodów „Dnia Strażaka” w Teatrze Wielkim w Poznaniu na ręce prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego dh Stefana Mikołajczaka przekazany został sztandar nadany uchwałą Zarządu Głównego Związku OSP RP. Jednocześnie oddział przyjął imię generała Stanisława Taczka – pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych oraz prezesa oddziału wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu w latach 1930-1939.

 Uchwałą 12/03/2007 z dnia 15 grudnia 2007 r. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ustanowił odznakę honorową „SEMPER VIGILANT”.

Od 2006 r. zarząd oddziału nadaje tytuły: „Wielkopolski Strażak Roku”, „Wielkopolski Działacz Związku OSP RP Roku” oraz „Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna Roku”.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego zrzesza 1835 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), z czego 325 włączonych jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W skład oddziału wchodzą ponadto 32 oddziały powiatowe i 213 oddziałów gminnych (równorzędnych).

Rozmieszczenie OSP jest zróżnicowane. Najwięcej 136 działa w oddziale kaliskim, 134 w oddziale konińskim ziemskim i 98 ostrowskim. Najmniej 6 w oddziale konińskim grodzkim, 26 w śremskim i 21 w chodzieskim. Podobnie zróżnicowana jest liczba OSP w oddziałach gminnych. OSP użytkują 1775 strażnic w tym 6 drewnianych, a 59 nie posiadają strażnic. Z 99231 tys. członków OSP ponad 90 tys. to mężczyźni, a 57,2 tys. czynni ratownicy. Z tej liczby prawie 22,5 tys. to wyszkoleni strażacy ratownicy OSP, 2,857 tys. to naczelnicy OSP, ponad 4,8 tys. dowódcy OSP, ponad 3,9 tys. posiada uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ponad 4 tys. to kierowcy operatorzy sprzętu, 6116 posiada uprawnienia do ratownictwa technicznego, 299 uprawnienia płetwonurka, 444 uprawnienia sternika motorowodnego.

Kobiece Drużyny Pożarnicze (KDP) zrzeszają ponad 2,1  tys. druhen. Ogółem w OSP działa ponad 6 tys. kobiet. (fot. arch. OSP Krzymów)

W OSP działa również ponad 4,7 tys. członków honorowych oraz 24,216 tys. członków wspierających.

Przy OSP funkcjonuje 1106 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) z 14,526 tys. członków w tym blisko 5,2 tys. dziewcząt.

W ostatnim roku 1261 osób, spośród nich stało się pełnoprawnymi członkami OSP. Drużyny te stanowią „zaplecze logistyczne” dla ratowników.  Ochotnicze Straże Pożarne realizują swoje zadania głównie na terenach mniej zurbanizowanych. Bardzo często one są jedynymi podmiotami ratowniczymi na terenie gminy.

Dzięki OSP zachowane jest kryterium czasowe pozwalające skutecznie likwidować zagrożenia i minimalizować ich skutki na całym obszarze województwa. Strażacy OSP w zależności od posiadanego wyposażenia wykonują zadania z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego, ratownictwa medycznego oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wg danych KW PSP w Poznaniu w roku 2014 straże pożarne (OSP i PSP) w województwie interweniowały 33 084 razy (wyjazd, co 16 min). Udział OSP w zdarzeniach wynosi 55 %, co wskazuje na bardzo ważną rolę ochotników w działaniach ratowniczych. Ponadto tendencja ilości interwencji wskazuje na dalszy wzrost zapotrzebowania na działania OSP.

OSP mają dominujące znaczenie w akcjach ratowniczych w miejscowościach (terenach), gdzie nie ma Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG) Państwowej Straży Pożarnej głównie poza granicami administracyjnymi miast powiatowych.

Na tych obszarach druhowie OSP stanowią około 70% wszystkich ratowników uczestniczących w likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń. 1258 OSP (z działających 1835) posiada w użytkowaniu 1816 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Nie wszystkie OSP posiadają samochody bojowe - 531 OSP dysponuje wyłącznie motopompami.

Wielkopolscy strażacy ochotnicy dysponują między innymi: 453 zestawami hydraulicznymi do ratownictwa technicznego, 441 piłami do betonu i stali, 1527 piłami do drewna, 2517 motopompami pożarniczymi, 839 motopompami szlamowymi. Systematycznie zwiększa się liczba OSP mających system selektywnego zdalnego alarmowania.

Z powiatowych stanowisk kierowania można natychmiast wezwać do działań 517 OSP.

Strażacy ochotnicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Rokrocznie organizowane są przez Państwową Straż Pożarną, oddział wojewódzki Związku oraz wysiłkiem samorządów gminnych kursy dla ratowników medycznych, naczelników, szeregowców, dowódców i operatorów sprzętu.

Władze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP podejmują systematycznie działania w celu podnoszenia poziomu wyposażenia i wyszkolenia OSP. Od 1999 roku łącząc środki Związku OSP RP, KSRG, W roku 2005 dzięki środkom WFOŚiGW, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, PZU SA przekazano do OSP 228 zestawów R1- PSP, 185 pił do betonu i stali, 50 kpl. narzędzi hydraulicznych. W latach 2011-2012 dzięki dotacjom WFOŚiGW oraz Związku OSP RP i MSW do OSP trafiło prawie 4 tys. nowych hełmów strażackich. W roku 2011 Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą XVI/267/11 z dnia 28.11.2011 r. zatwierdził Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020. W latach 1999-2013 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP skoordynował zakup 433 samochodów pożarniczych w tym  213 lekkich, 199 średnich oraz 22 ciężkich. W roku 2013 OSP w Wielkopolsce zakupiły z dotacjami sprzęt, umundurowanie i  samochody za kwotę 19.476.659,00 zł. Dotacje ogółem wynosiły: 10.502.500,00 zł z czego MSW przekazało 3.070.000,00 zł (15,76%) Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał 3.000.000,00 zł (15,40%), KSRG 1.920.000,00 zł (9.89%), WFOŚiGW w Poznaniu 1.550.000,00 zł (7,96%), firmy ubezpieczeniowe 962.500,00zł. (4,76%). Pozostała kwota 8.974.159,00zł (46,08%) to w przeważającej większości środki samorządów gminnych przekazanych do OSP na zapewnienie gotowości bojowej oraz środki własne OSP.

Dnia 16.11.2013 r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu dla OSP : 21 samochodów ratowniczo – gaśniczych, 25 zestawów ratownictwa medycznego R-1 oraz 26 zestawów uzupełniających do zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1.

Łączna wartość inwestycji to aż 4.518.342,19 PLN, dnia 4 stycznia 2014 r. przekazano 16 samochodów ratowniczo gaśniczych oraz 4 motopompy do wody zanieczyszczonej, które trafią do OSP z Wielkopolski.

W dniu 25.10 2014 r. Przekazano 25 nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski. To efekt współpracy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego, i Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 50 partnerami (25 samorządami gmin i 25 OSP z Wielkopolski). Po raz trzeci zakup jest realizowany z dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach przyjętego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „Programu Rozwoju OSP Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2020”. Zakupiony sprzęt będzie ograniczał skutki negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także przeciwdziałał i usuwał skutki klęsk, katastrof i innych wypadków, wynikłych bezpośrednio z działań człowieka lub w skutek zjawisk przyrodniczych. Dzięki takim przedsięwzięciom warunki sprzętowe Ochotniczych Straży Pożarnych ulegają stałej poprawie przez co wzrasta bezpieczeństwo Wielkopolan. Łączna wartość inwestycji to aż 3.674.916,00 PLN.

 

Dzięki takim przedsięwzięciom warunki sprzętowe Ochotniczych Straży Pożarnych ulegają stałej poprawie przez co wzrasta bezpieczeństwo Wielkopolan


W remizach OSP prowadzona jest również działalność kulturalna. Przy OSP działa 70 orkiestr dętych, które skupiają w swoich szeregach 1917 muzyków, 30 zespołów artystycznych, 20 grup tanecznych. Orkiestry i zespoły artystyczne uświetniają lokalne uroczystości oraz uczestniczą w imprezach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Przy 204 OSP działają izby tradycji, a 937 OSP prowadzi własną kronikę.

W Wielkopolsce działają utworzone w roku 2008  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - 44 „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi” oraz 25 „Wiosek Internetowych”.

Ponad 2,2 tys. dziewcząt i chłopców bierze każdego roku udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Wielkopolska posiada bardzo bogate tradycje rywalizacji w zawodach sportowo-pożarniczych. Rocznie ponad 16,7 tys. członków OSP bierze w nich udział na szczeblu gminnym. Zawody OSP w grupie A i C w obecnym kształcie od powstania Województwa Wielkopolskiego w roku 2000 odbywały się: w Międzychodzie (2000), w Lądku (2001), w Kleczewie (2006) i 11.09.2010 r w Wągrowcu (2010). W województwie wielkopolskim regularnie, co dwa lata odbywają się również eliminacje wojewódzkie zawodów MDP wg regulaminu CTIF. 9 czerwca 2012 VII zawody MDP wg CTIF rozegrane zostały na stadionie miejskim w Wolsztynie. III Wojewódzkie Zawody OSP wg CTIF rozegrano w Lądku 7 lipca 2012 r. Warto podkreślić, że w wyniku eliminacji na szczeblu ogólnopolskim w zawodach OSP i MDP wg CTIF prawo do reprezentowania polskiego pożarnictwa na Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych wg CTIF w Miluzie we Francji w 2013 r. uzyskały:

 • Drużyny Kobiece klasa A - Lądek, woj. wielkopolskie; Raszowa, woj. opolskie;
 • Drużyny Kobiece klasa B - Raszowa, woj. opolskie;
 • Ochotnicze Straże Pożarne klasa A - Głuchów, woj. wielkopolskie; Kowalew, woj. wielkopolskie; Raszowa, woj. opolskie; Niechobrz, woj. podkarpackie; Dzianisz Górny, woj. małopolskie;
 • Ochotnicze Straże Pożarne klasa B - Lądek, woj. wielkopolskie; Kościan, woj. wielkopolskie; Pszów, woj. śląskie;
 • Zawodowe Straże Pożarne klasa A - KM PSP Siedlce, woj. mazowieckie;
 • Zawodowe Straże Pożarne klasa B - KP PSP Słupca, woj. wielkopolskie.

 

 

Zestawili:, T. Poręba, A. Jankowski, T. Przykucki 18.05.2015 r.

Zdjęcia wykorzystane pochodzą z arch. OW ZOSP RP, arch. OSP Krzymów, OSP Wyrzysk, OSP Czermin, OSP Ligota, autorami są również druhowie: J. Mostowy, L. Koreywo, M. Nawrocki, H. Kuliński, M. Sieradzki

[16] => [en_body] => [17] => 0 [id_parrent] => 0 [18] => 77093 [viewed] => 77093 [19] => n [category] => n [20] => 1 [id_author] => 1 [21] => [locked] => [22] => [link] => [23] => n [new_window] => n [24] => [numer] => [25] => [dol] => [26] => 0000-00-00 [expire_date] => 0000-00-00 [person_link_popup] => javascript:win('39','http://www.zosprp.poznan.pl/popup.php?m=page&o=addEventhistoria&id=1', 700, 500) [body] =>

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA

I ZRZESZONE W NIM OSP GŁÓWNĄ SPOŁECZNĄ ORGANIZACJĄ RATOWNICZĄ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Ochotnicze Straże Pożarne to podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi oraz zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Skupiają one profesjonalnych i oddanych społeczników, gotowych w każdym czasie i w każdej sytuacji nieść pomoc często narażając własne życie. Praktyka potwierdza, że ich praca jest niezmiernie istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego.

W szeregach drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych są druhny i druhowie odpowiednio przeszkoleni z zakresu ratownictwa technicznego oraz medycznego. To właśnie oni są najczęściej pierwsi na miejscu zdarzenia niosąc ofiarną pomoc poszkodowanym.

Skuteczność ich działania uzależniona jest jednak w dużym stopniu od tego czy dysponują specjalistycznym sprzętem. Efektywne realizowanie powierzonych strażakom zadań wymaga wyposażenia OSP w niezbędny sprzęt zarówno przeciwpożarowy, ratownictwa drogowego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

OSP mają dominujące znaczenie w akcjach ratowniczych w miejscowościach (terenach), gdzie nie ma Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG) Państwowej Straży Pożarnej.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy bez dobrze wyposażonych i sprawnie działających OSP nie jest wstanie tylko w oparciu o Państwową Straż Pożarną zapewnić bezpieczeństwa publicznego w województwie.

WERSJA( PDF POBIERZ) 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej

Oddział Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego

im. gen. Stanisława Taczaka

adres: 60-867 Poznań, ul. Norwida 14

tel: 61 / 848-13-91; e-mail: poznan@zosprp.pl, www.zosprp.poznan.pl

KRS: 0000240526, NIP: 781-10-01-362

Prezes: Stefan Mikołajczak

Wiceprezesi: Eugeniusz Grzeszczak, Krzysztof Grabowski, Ryszard Kamiński, Andrzej Kacprzak, Grzegorz Marszałek,

Skarbnik: Andrzej Piaskowski

Sekretarz: Edward Kozupa

 

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP  Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  posiada zarząd, który liczy 49 członków oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy  posiadające po 10 członków. Od 1994 r. oddział posiada osobowość prawną.

W 2005 r. podczas wojewódzkich obchodów „Dnia Strażaka” w Teatrze Wielkim w Poznaniu na ręce prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego dh Stefana Mikołajczaka przekazany został sztandar nadany uchwałą Zarządu Głównego Związku OSP RP. Jednocześnie oddział przyjął imię generała Stanisława Taczka – pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych oraz prezesa oddziału wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu w latach 1930-1939.

 Uchwałą 12/03/2007 z dnia 15 grudnia 2007 r. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ustanowił odznakę honorową „SEMPER VIGILANT”.

Od 2006 r. zarząd oddziału nadaje tytuły: „Wielkopolski Strażak Roku”, „Wielkopolski Działacz Związku OSP RP Roku” oraz „Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna Roku”.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego zrzesza 1835 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), z czego 325 włączonych jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W skład oddziału wchodzą ponadto 32 oddziały powiatowe i 213 oddziałów gminnych (równorzędnych).

Rozmieszczenie OSP jest zróżnicowane. Najwięcej 136 działa w oddziale kaliskim, 134 w oddziale konińskim ziemskim i 98 ostrowskim. Najmniej 6 w oddziale konińskim grodzkim, 26 w śremskim i 21 w chodzieskim. Podobnie zróżnicowana jest liczba OSP w oddziałach gminnych. OSP użytkują 1775 strażnic w tym 6 drewnianych, a 59 nie posiadają strażnic. Z 99231 tys. członków OSP ponad 90 tys. to mężczyźni, a 57,2 tys. czynni ratownicy. Z tej liczby prawie 22,5 tys. to wyszkoleni strażacy ratownicy OSP, 2,857 tys. to naczelnicy OSP, ponad 4,8 tys. dowódcy OSP, ponad 3,9 tys. posiada uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ponad 4 tys. to kierowcy operatorzy sprzętu, 6116 posiada uprawnienia do ratownictwa technicznego, 299 uprawnienia płetwonurka, 444 uprawnienia sternika motorowodnego.

Kobiece Drużyny Pożarnicze (KDP) zrzeszają ponad 2,1  tys. druhen. Ogółem w OSP działa ponad 6 tys. kobiet. (fot. arch. OSP Krzymów)

W OSP działa również ponad 4,7 tys. członków honorowych oraz 24,216 tys. członków wspierających.

Przy OSP funkcjonuje 1106 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) z 14,526 tys. członków w tym blisko 5,2 tys. dziewcząt.

W ostatnim roku 1261 osób, spośród nich stało się pełnoprawnymi członkami OSP. Drużyny te stanowią „zaplecze logistyczne” dla ratowników.  Ochotnicze Straże Pożarne realizują swoje zadania głównie na terenach mniej zurbanizowanych. Bardzo często one są jedynymi podmiotami ratowniczymi na terenie gminy.

Dzięki OSP zachowane jest kryterium czasowe pozwalające skutecznie likwidować zagrożenia i minimalizować ich skutki na całym obszarze województwa. Strażacy OSP w zależności od posiadanego wyposażenia wykonują zadania z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego, ratownictwa medycznego oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wg danych KW PSP w Poznaniu w roku 2014 straże pożarne (OSP i PSP) w województwie interweniowały 33 084 razy (wyjazd, co 16 min). Udział OSP w zdarzeniach wynosi 55 %, co wskazuje na bardzo ważną rolę ochotników w działaniach ratowniczych. Ponadto tendencja ilości interwencji wskazuje na dalszy wzrost zapotrzebowania na działania OSP.

OSP mają dominujące znaczenie w akcjach ratowniczych w miejscowościach (terenach), gdzie nie ma Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG) Państwowej Straży Pożarnej głównie poza granicami administracyjnymi miast powiatowych.

Na tych obszarach druhowie OSP stanowią około 70% wszystkich ratowników uczestniczących w likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń. 1258 OSP (z działających 1835) posiada w użytkowaniu 1816 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Nie wszystkie OSP posiadają samochody bojowe - 531 OSP dysponuje wyłącznie motopompami.

Wielkopolscy strażacy ochotnicy dysponują między innymi: 453 zestawami hydraulicznymi do ratownictwa technicznego, 441 piłami do betonu i stali, 1527 piłami do drewna, 2517 motopompami pożarniczymi, 839 motopompami szlamowymi. Systematycznie zwiększa się liczba OSP mających system selektywnego zdalnego alarmowania.

Z powiatowych stanowisk kierowania można natychmiast wezwać do działań 517 OSP.

Strażacy ochotnicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Rokrocznie organizowane są przez Państwową Straż Pożarną, oddział wojewódzki Związku oraz wysiłkiem samorządów gminnych kursy dla ratowników medycznych, naczelników, szeregowców, dowódców i operatorów sprzętu.

Władze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP podejmują systematycznie działania w celu podnoszenia poziomu wyposażenia i wyszkolenia OSP. Od 1999 roku łącząc środki Związku OSP RP, KSRG, W roku 2005 dzięki środkom WFOŚiGW, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, PZU SA przekazano do OSP 228 zestawów R1- PSP, 185 pił do betonu i stali, 50 kpl. narzędzi hydraulicznych. W latach 2011-2012 dzięki dotacjom WFOŚiGW oraz Związku OSP RP i MSW do OSP trafiło prawie 4 tys. nowych hełmów strażackich. W roku 2011 Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą XVI/267/11 z dnia 28.11.2011 r. zatwierdził Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020. W latach 1999-2013 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP skoordynował zakup 433 samochodów pożarniczych w tym  213 lekkich, 199 średnich oraz 22 ciężkich. W roku 2013 OSP w Wielkopolsce zakupiły z dotacjami sprzęt, umundurowanie i  samochody za kwotę 19.476.659,00 zł. Dotacje ogółem wynosiły: 10.502.500,00 zł z czego MSW przekazało 3.070.000,00 zł (15,76%) Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał 3.000.000,00 zł (15,40%), KSRG 1.920.000,00 zł (9.89%), WFOŚiGW w Poznaniu 1.550.000,00 zł (7,96%), firmy ubezpieczeniowe 962.500,00zł. (4,76%). Pozostała kwota 8.974.159,00zł (46,08%) to w przeważającej większości środki samorządów gminnych przekazanych do OSP na zapewnienie gotowości bojowej oraz środki własne OSP.

Dnia 16.11.2013 r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu dla OSP : 21 samochodów ratowniczo – gaśniczych, 25 zestawów ratownictwa medycznego R-1 oraz 26 zestawów uzupełniających do zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1.

Łączna wartość inwestycji to aż 4.518.342,19 PLN, dnia 4 stycznia 2014 r. przekazano 16 samochodów ratowniczo gaśniczych oraz 4 motopompy do wody zanieczyszczonej, które trafią do OSP z Wielkopolski.

W dniu 25.10 2014 r. Przekazano 25 nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski. To efekt współpracy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego, i Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 50 partnerami (25 samorządami gmin i 25 OSP z Wielkopolski). Po raz trzeci zakup jest realizowany z dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach przyjętego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „Programu Rozwoju OSP Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2020”. Zakupiony sprzęt będzie ograniczał skutki negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także przeciwdziałał i usuwał skutki klęsk, katastrof i innych wypadków, wynikłych bezpośrednio z działań człowieka lub w skutek zjawisk przyrodniczych. Dzięki takim przedsięwzięciom warunki sprzętowe Ochotniczych Straży Pożarnych ulegają stałej poprawie przez co wzrasta bezpieczeństwo Wielkopolan. Łączna wartość inwestycji to aż 3.674.916,00 PLN.

 

Dzięki takim przedsięwzięciom warunki sprzętowe Ochotniczych Straży Pożarnych ulegają stałej poprawie przez co wzrasta bezpieczeństwo Wielkopolan


W remizach OSP prowadzona jest również działalność kulturalna. Przy OSP działa 70 orkiestr dętych, które skupiają w swoich szeregach 1917 muzyków, 30 zespołów artystycznych, 20 grup tanecznych. Orkiestry i zespoły artystyczne uświetniają lokalne uroczystości oraz uczestniczą w imprezach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Przy 204 OSP działają izby tradycji, a 937 OSP prowadzi własną kronikę.

W Wielkopolsce działają utworzone w roku 2008  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - 44 „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi” oraz 25 „Wiosek Internetowych”.

Ponad 2,2 tys. dziewcząt i chłopców bierze każdego roku udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Wielkopolska posiada bardzo bogate tradycje rywalizacji w zawodach sportowo-pożarniczych. Rocznie ponad 16,7 tys. członków OSP bierze w nich udział na szczeblu gminnym. Zawody OSP w grupie A i C w obecnym kształcie od powstania Województwa Wielkopolskiego w roku 2000 odbywały się: w Międzychodzie (2000), w Lądku (2001), w Kleczewie (2006) i 11.09.2010 r w Wągrowcu (2010). W województwie wielkopolskim regularnie, co dwa lata odbywają się również eliminacje wojewódzkie zawodów MDP wg regulaminu CTIF. 9 czerwca 2012 VII zawody MDP wg CTIF rozegrane zostały na stadionie miejskim w Wolsztynie. III Wojewódzkie Zawody OSP wg CTIF rozegrano w Lądku 7 lipca 2012 r. Warto podkreślić, że w wyniku eliminacji na szczeblu ogólnopolskim w zawodach OSP i MDP wg CTIF prawo do reprezentowania polskiego pożarnictwa na Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych wg CTIF w Miluzie we Francji w 2013 r. uzyskały:

 • Drużyny Kobiece klasa A - Lądek, woj. wielkopolskie; Raszowa, woj. opolskie;
 • Drużyny Kobiece klasa B - Raszowa, woj. opolskie;
 • Ochotnicze Straże Pożarne klasa A - Głuchów, woj. wielkopolskie; Kowalew, woj. wielkopolskie; Raszowa, woj. opolskie; Niechobrz, woj. podkarpackie; Dzianisz Górny, woj. małopolskie;
 • Ochotnicze Straże Pożarne klasa B - Lądek, woj. wielkopolskie; Kościan, woj. wielkopolskie; Pszów, woj. śląskie;
 • Zawodowe Straże Pożarne klasa A - KM PSP Siedlce, woj. mazowieckie;
 • Zawodowe Straże Pożarne klasa B - KP PSP Słupca, woj. wielkopolskie.

 

 

Zestawili:, T. Poręba, A. Jankowski, T. Przykucki 18.05.2015 r.

Zdjęcia wykorzystane pochodzą z arch. OW ZOSP RP, arch. OSP Krzymów, OSP Wyrzysk, OSP Czermin, OSP Ligota, autorami są również druhowie: J. Mostowy, L. Koreywo, M. Nawrocki, H. Kuliński, M. Sieradzki

[title] => Oddział [add_subpage_link] => http://www.zosprp.poznan.pl/admin.php?m=page&o=addPage&idp=1 [add_subpage_icon] => [mod_link] => http://www.zosprp.poznan.pl/admin.php?m=page&o=modPage&id=1 [mod_icon] => [del_link] => http://www.zosprp.poznan.pl/admin.php?m=page&o=delPage&id=1 [del_icon] => [client_view_link] => http://www.zosprp.poznan.pl/strona.php/1_oddzial.html [word_count] => 1 916 [char_count] => 12 685 [linki] => [options] => ) 1
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka