ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
im. generała Stanisława Taczaka
Strona główna  >  Oddział
Publikacje
Oddział

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA

I ZRZESZONE W NIM OSP

GŁÓWNĄ SPOŁECZNĄ ORGANIZACJĄ RATOWNICZĄ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

INFORMACJA (pobierz)

Ochotnicze Straże Pożarne to podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi oraz zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Skupiają one profesjonalnych i oddanych społeczników, gotowych w każdym czasie i w każdej sytuacji nieść pomoc często narażając własne życie. Praktyka potwierdza, że ich praca jest niezmiernie istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego.

W szeregach drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych są druhny i druhowie odpowiednio przeszkoleni z zakresu ratownictwa technicznego oraz medycznego. To właśnie oni są najczęściej pierwsi na miejscu zdarzenia niosąc ofiarną pomoc poszkodowanym.

Skuteczność ich działania uzależniona jest jednak w dużym stopniu od tego czy dysponują specjalistycznym sprzętem. Efektywne realizowanie powierzonych strażakom zadań wymaga wyposażenia OSP w niezbędny sprzęt zarówno przeciwpożarowy, ratownictwa drogowego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

OSP mają dominujące znaczenie w akcjach ratowniczych w miejscowościach (terenach), gdzie nie ma Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG) Państwowej Straży Pożarnej.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy bez dobrze wyposażonych i sprawnie działających OSP nie jest wstanie tylko w oparciu o Państwową Straż Pożarną zapewnić bezpieczeństwa publicznego w województwie.

Opis: D:PorebaDesktopfot. arch.  OW ZOSP RP.jpg

 

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP  Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  posiada zarząd, który liczy 49 członków oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy  posiadające po 10 członków. Od 1994 r. oddział posiada osobowość prawną.

 

W 2005 r. podczas wojewódzkich obchodów „Dnia Strażaka” w Teatrze Wielkim w Poznaniu na ręce prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego dh Stefana Mikołajczaka przekazany został sztandar nadany uchwałą Zarządu Głównego Związku OSP RP. Jednocześnie oddział przyjął imię generała Stanisława Taczka – pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych oraz prezesa oddziału wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu w latach 1930-1939.

 

Uchwałą 12/03/2007 z dnia 15 grudnia 2007 r. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ustanowił odznakę honorową „SEMPER VIGILANT”.


Od od 2006 r. zarząd oddziału nadaje tytuły: „Wielkopolski Strażak Roku”, „Wielkopolski Działacz Związku OSP RP Roku” oraz „Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna Roku”.


Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego zrzesza 1855 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z czego 325 włączonych jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W skład oddziału wchodzą ponadto 32 oddziały powiatowe i 214 oddziałów gminnych (równorzędnych).


Rozmieszczenie OSP jest zróżnicowane. Najwięcej 136 działa w oddziale kaliskim, 134 w oddziale konińskim ziemskim i 101 ostrowskim. Najmniej 6 w oddziale konińskim grodzkim, 26 w śremskim i 21 w chodzieskim. Podobnie zróżnicowana jest liczba OSP w oddziałach gminnych. OSP użytkują 1799 strażnic w tym 7 drewnianych, a 56 nie posiadaja strażnic.


Z około 100 tys. członków OSP ponad 92 tys. to mężczyźni, a 57,5 tys. czynni ratownicy. Z tej liczby ponad 10 tys. to wyszkoleni strażacy ratownicy OSP, ponad 2,6 tys. to naczelnicy OSP, 4 tys. dowódcy OSP, ponad 3,5 tys. posiada uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ponad 3.6 tys. to kierowcy operatorzy sprzętu, 4003 posiada uprawnienia do ratownictwa technicznego, 293 uprawnienia płetwonurka, 309 uprawnienia sternika motorowodnego.

Kobiece Drużyny Pożarnicze (KDP) zrzeszają ponad 1,8 tys. druhen. Ogółem w OSP działa ponad 7,7 tys. kobiet. (fot. arch. OSP Krzymów)

W OSP działa również około 5 tys. członków honorowych oraz 25,1 tys. członków wspierających.

Przy OSP funkcjonuje 1115 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) z ponad 15,5 tys. członków w tym ponad 5,1 tys. dziewcząt. W ostatnim roku ponad 1,4 tys. spośród nich stało się pełnoprawnymi członkami OSP. Drużyny te stanowią „zaplecze logistyczne” dla ratowników.Ochotnicze Straże Pożarne realizują swoje zadania głównie na terenach mniej zurbanizowanych. Bardzo często one są jedynymi podmiotami ratowniczymi na terenie gminy.

Dzięki OSP zachowane jest kryterium czasowe pozwalające skutecznie likwidować zagrożenia i minimalizować ich skutki na całym obszarze województwa. Strażacy OSP w zależności od posiadanego wyposażenia wykonują zadania z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego, ratownictwa medycznego oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych.


Wg danych KW PSP w Poznaniu w roku 2012 straże pożarne (OSP i PSP) w województwie interweniowały 32 207 razy (wyjazd, co 16 minut). Udział OSP w zdarzeniach wynosi ponad 54%, co wskazuje na bardzo ważną rolę ochotników w działaniach ratowniczych. Ponadto tendencja ilości interwencji wskazuje na dalszy wzrost zapotrzebowania na działania OSP.OSP mają dominujące znaczenie w akcjach ratowniczych w miejscowościach (terenach), gdzie nie ma Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG) Państwowej Straży Pożarnej głównie poza granicami administracyjnymi miast powiatowych.Na tych obszarach druhowie OSP stanowią około 70% wszystkich ratowników uczestniczących w likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń. 1258 OSP (z działających 1855) posiada w użytkowaniu 1736 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Nie wszystkie OSP posiadają samochody bojowe - 597 OSP dysponuje wyłącznie motopompami.


Wielkopolscy strażacy ochotnicy dysponują między innymi: 356 zestawami hydraulicznymi do ratownictwa technicznego, 394 piłami do betonu i stali, 1311 piłami do drewna, 2627 motopompami pożarniczymi, 726 motopompami szlamowymi. Systematycznie zwiększa się liczba OSP mających system selektywnego zdalnego alarmowania.


Z powiatowych stanowisk kierowania można natychmiast wezwać do działań 457 OSP. 77 OSP wchodzi w skład tzw. Wielkopolskiej Grupy Odwodowej OSP.


Strażacy ochotnicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Rokrocznie organizowane są przez Państwową Straż Pożarną, oddział wojewódzki Związku oraz wysiłkiem samorządów gminnych kursy dla ratowników medycznych, naczelników, szeregowców, dowódców i operatorów sprzętu.Władze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP podejmują systematycznie działania w celu podnoszenia poziomu wyposażenia i wyszkolenia OSP. Od 1999 roku łącząc środki Związku OSP RP, KSRG, Wojewódzkiego Funduszu Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) Samorządu Województwa Wielkopolskiego (po raz pierwszy w roku 2012) oraz samorządów gmin i OSP zakupiono 189 średnich, 187 lekkich oraz 10 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych a z udziałem środków unijnych 5 ciężkich i 5 średnich w sumie 396 pojazdów (fot. arch. OW ZOSP RP). W roku 2005 dzięki środkom WFOŚiGW, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, PZU SA przekazano do OSP 228 zestawów R1- PSP, 185 pił do betonu i stali, 50 kpl. narzędzi hydraulicznych. W latach 2011-2012 dzięki dotacjom WFOŚiGW oraz Związku OSP RP i MSW do OSP trafiło prawie 4 tys. nowych hełmów strażackich. W roku 2011 Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą XVI/267/11 z dnia 28.11.2011 r. zatwierdził Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020. W roku 2012 dzięki środkom Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz gmin i OSP zakupiono 23 zestawy hydrauliczne oraz 23 motopompy do wody zanieczyszczonej.


W remizach OSP prowadzona jest również działalność kulturalna. Przy OSP działają 72 orkiestry dęte, które skupiają w swoich szeregach ponad 2065 muzyków, 30 zespołów artystycznych, 20 grup tanecznych. Orkiestry i zespoły artystyczne uświetniają lokalne uroczystości oraz uczestniczą w imprezach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
 

Przy 194 OSP działają izby tradycji, a 957 OSP prowadzi własną kronikę.

W Wielkopolsce działają utworzone w roku 2008
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - 44 „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi” oraz 25 „Wiosek Internetowych”.

Ponad 2,2 tys. dziewcząt i chłopców bierze każdego roku udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Wielkopolska posiada bardzo bogate tradycje rywalizacji w zawodach sportowo-pożarniczych. Rokrocznie ponad 16,9 tys. członków OSP bierze w nich udział na szczeblu gminnym. Zawody OSP w grupie A i C w obecnym kształcie od powstania Województwa Wielkopolskiego w roku 2000 odbywały się: w Międzychodzie (2000), w Lądku (2001), w Kleczewie (2006) i 11.09.2010 r w Wągrowcu (2010). W województwie wielkopolskim regularnie, co dwa lata odbywają się również eliminacje wojewódzkie zawodów MDP wg regulaminu CTIF. 9 czerwca 2012 VII zawody MDP wg CTIF rozegrane zostały na stadionie miejskim w Wolsztynie. III Wojewódzkie Zawody OSP wg CTIF rozegrano w Lądku 7 lipca 2012 r. Warto podkreślić, że w wyniku eliminacji na szczeblu ogólnopolskim w zawodach OSP i MDP wg CTIF prawo do reprezentowania polskiego pożarnictwa na Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych wg CTIF w Miluzie we Francji w 2013 r. uzyskały:

  • Drużyny Kobiece klasa A - Lądek, woj. wielkopolskie; Raszowa, woj. opolskie;
  • Drużyny Kobiece klasa B - Raszowa, woj. opolskie;
  • Ochotnicze Straże Pożarne klasa A - Głuchów, woj. wielkopolskie; Kowalew, woj. wielkopolskie; Raszowa, woj. opolskie; Niechobrz, woj. podkarpackie; Dzianisz Górny, woj. małopolskie;
  • Ochotnicze Straże Pożarne klasa B - Lądek, woj. wielkopolskie; Kościan, woj. wielkopolskie; Pszów, woj. śląskie;
  • Zawodowe Straże Pożarne klasa A - KM PSP Siedlce, woj. mazowieckie;
  • Zawodowe Straże Pożarne klasa B - KP PSP Słupca, woj. wielkopolskie.

Zestawili: E. Denys,T. Poręba, A. Jankowski, 15.01.2013 r.

Zdjęcia wykorzystane pochodzą z arch. OW ZOSP RP, arch. OSP Krzymów, OSP Wyrzysk, OSP Czermin, OSP Ligota, autorami są również druhowie: J. Mostowy, L. Koreywo, M. Nawrocki, H. Kuliński

Warto doczytać
Doczytaj więcej
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
powered by mOdznaka projekt i wykonanie BerMar multimedia