Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. OSP i ZOSP RP

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH

DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI OSP i ZOSP RP

według stanu na październik 2010 r.


I. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380, zmiana: 2010-04-24 Dz.U.2010.57.353 art. 1).

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2003.121.1137, zmiana: 2009-08-14 Dz.U.2009.119.998 § 1).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz.U.2007.143.1001).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002, zmiana: 2010-06-03 Dz.U.2010.85.553 § 1).

4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2006.80.563).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030).

6.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.1999.111.1311).

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U.2009.130.1073).

8.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2005.215.1823).

9.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.1998.121.798).

10.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz.U.2001.82.895).

11.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz.U.1998.94.598, zmiana: 2000-08-03 Dz.U.2000.56.673).

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz.U.1992.54.259).

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz.U.2004.1.6).

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz.U.2009.210.1627).

15.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.1999.53.564, zmiana: 2000-03-22 Dz.U.2000.15.194).

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2008.132.839).

II. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009.62.504, zmiany: 2010-09-04 Dz.U.2010.152.1021 art. 1, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 80).

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U.2009.135.1113).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz.U.2010.121.820).

3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz.U.2008.229.1528).

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U.2006.58.405, zmiany: 2006-05-16 Dz.U.2006.82.573, 2010-08-13 Dz.U.2010.137.923 § 1).

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.2005.243.2063, zmiana 2007-12-24 Dz.U.2007.240.1753§ 1).

6.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U.2005.256.2151).

III. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 759, zmiana: 2010-09-16 Dz.U.2010.161.1078 art. 1).

IV. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307z póź. zm., zmiany: 2010-05-20 Dz.U.2010.75.473 art. 1, 2010-07-16 Dz.U.2010.105.655 art. 2, 2010-08-16 Dz.U.2010.149.996 art. 2).

V. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z póź. zm.).

VI. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003.96.873, zmiany: 2004-05-01 Dz.U.2004.64.593, 2004-07-01 Dz.U.2004.116.1203, 2004-10-01 Dz.U.2004.210.2135, 2005-09-01 Dz.U.2005.155.1298, 2005-10-07 Dz.U.2005.169.1420, 2006-01-01 Dz.U.2005.175.1462, Dz.U.2005.249.2104, 2006-07-06 Dz.U.2006.94.651, 2009-01-01 Dz.U.2008.209.1316 art. 5, 2009-02-11 Dz.U.2009.22.120 art. 12, 2009-02-27 Dz.U.2009.19.100 art. 28, 2010-01-01 Dz.U.2009.157.1241 art. 55, 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 1, 2010-09-01 Dz.U.2010.28.146 art. 1, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 71).

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U.2004.285.2852).

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003.96.874, zmiany: 2003-11-28 Dz.U.2003.202.1956, Dz.U.2003.202.1958, 2004-01-01 Dz.U. 2003.228.2262).

VII. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855, zmiany: 2003-06-29 Dz.U.2003.96.874, 2004-05-01 Dz.U.2004.102.1055 2007-07-28 Dz.U.2007.112.766 art. 3).

VIII. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186z póź. zm., ).

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U.2000.118.1247, zmiany: 2002-07-09 Dz.U.2002.95.842 § 1, 2003-11-05 Dz.U.2003.188.1846 § 1, 2004-01-01 Dz.U.2003.188.1846 § 1, 2005-05-27 Dz.U.2005.82.718 § 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.241.1749 § 1 2007-04-10 Dz.U.2007.62.422 § 1, 2008-01-01 Dz.U.2007.228.1683 § 1, 2009-03-12 Dz.U.2009.30.199 § 1, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1712 § 1).

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu (Dz.U.2006.247.1811, zmiany: 2008-01-01 Dz.U.2007.228.1682 § 1, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1714 § 1).

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (Dz.U.2006.247.1812).

4.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U.2000.117.1237, zmiany:2002-03-09 Dz.U.2002.17.165 § 1, 2003-10-31 Dz.U.2003.186.1821 § 1, 2004-01-01 Dz.U.2003.186.1821 § 1, 2005-05-27 Dz.U.2005.82.717 § 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.241.1750 § 1, 2008-01-01 Dz.U.2007.228.1684 § 1, 2009-03-12 Dz.U.2009.30.200 § 1, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1713 § 1).

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację (Dz.U.2006.247.1813).

6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu wykonywania przez gminy czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego oraz współpracy między sądami rejestrowymi i zarządami gmin (Dz.U.2000.118.1248).

IX. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 14 poz. 92, zmiany: 2009-01-01 Dz.U.2008.237.1652 art. 1, 2009-02-01 Dz.U.2009.6.33 art. 8, 2009-03-24 Dz.U.2008.227.1505 art. 156, 2009-06-19 Dz.U.2008.223.1463 art. 1, 2009-07-10 Dz.U.2009.98.817 art. 19, 2009-09-22 Dz.U.2009.97.802 art. 2, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1706 art. 7, 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 7, 2010-03-31 Dz.U.2010.40.223 art. 1, 2012-01-01 Dz.U.2009.157.1241 art. 33).

X. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1361, zmiany: 2009-11-16 Dz.U.2009.191.1484 wynik. z, 2011-02-20 Dz.U.2009.131.1075 art. 9).

XI. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 4732007-07-14 Dz.U.2007.115.793 art. 2 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 3, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 2, 2009-03-24 Dz.U.2008.227.1505 art. 135, 2009-09-19 Dz.U.2009.144.1175 art. 1, 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 24, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 54).

XII. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2003.90.844, zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2003.213.2081 art. 12, Dz.U.2003.223.2217 art. 48, 2004-05-01 Dz.U.2003.213.2081 art. 12, Dz.U.2004.96.959 art. 86, 2005-05-19 Dz.U.2005.62.551 art. 137, 2006-05-25 Dz.U.2006.79.550 art. 23, 2006-08-18 Dz.U.2006.149.1077 art. 114, 2008-06-20 Dz.U.2008.86.525 art. 53, 2009-01-01 Dz.U.2008.237.1654 art. 6).

XIII. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekstjednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 11 poz. 66, zmiany: 2010-06-14 Dz.U.2010.81.530 art. 56, 2010-07-30 Dz.U.2010.127.858 art. 6, 2010-08-14 Dz.U.2010.126.853 art. 2).

XIV. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908, zmiany: 2005-06-23 Dz.U.2005.90.757 art. 7, 2005-08-12 Dz.U.2005.25.202 art. 57, 2005-08-22 Dz.U.2005.90.756 art. 4, 2005-10-04 Dz.U.2005.179.1486 art. 2, 2005-10-05 Dz.U.2005.180.1494 art. 25, 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 3, 2006-01-01 Dz.U.2005.25.202 art. 57,  Dz.U.2005.175.1462 art. 14, 2006-02-02 Dz.U.2006.17.141 wynik. z 2006-06-30 Dz.U.2005.109.925 2006-07-01 Dz.U.2001.129.1444 art. 1, 2006-07-24 Dz.U.2006.104.708 art. 171, 2006-10-01 Dz.U.2006.104.711 art. 29, 2006-10-19 Dz.U.2006.190.1400 art. 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.191.1410 art. 54, 2007-01-03 Dz.U.2006.235.1701 art. 2 2007-04-07 Dz.U.2007.52.343 art. 70 2007-04-17 Dz.U.2007.57.381 art. 1 2007-06-20 Dz.U.2007.99.661 art. 2 2007-07-24 Dz.U.2007.123.845 art. 1 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 11 2007-12-25 Dz.U.2007.176.1238 art. 11, 2008-03-05 Dz.U.2008.37.214 wynik. z, 2008-09-25 Dz.U.2008.163.1015 art. 3, 2008-12-01 Dz.U.2008.209.1320 art. 2, 2008-12-27 Dz.U.2008.220.1411 art. 1, Dz.U.2008.220.1426 art. 1, 2009-01-02 Dz.U.2008.223.1461 art. 1, Dz.U.2008.223.1462 art. 1, 2009-01-14 Dz.U.2008.234.1573 art. 1, Dz.U.2008.234.1574 art. 2, 2009-03-01 Dz.U.2009.3.11 art. 145, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 16, 2009-06-12 Dz.U.2008.100.649, Dz.U.2009.79.663 art. 1, 2009-06-30 Dz.U.2009.91.739 art. 1, 2009-07-08 Dz.U.2009.97.802 art. 1, 2009-07-10 Dz.U.2009.98.817 art. 15, 2009-08-01 Dz.U.2009.92.753 art. 12, 2009-09-22 Dz.U.2009.97.802 art. 1, 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 202, 2009-12-24 Dz.U.2009.97.803 art. 3, 2010-04-03 Dz.U.2010.43.246 art. 2, 2010-06-17 Dz.U.2010.40.230 art. 5, 2010-07-22 Dz.U.2010.122.827 art. 1, 2010-09-01 Dz.U.2010.151.1013 art. 2, 2010-09-04, Dz.U.2010.152.1018 art. 1, 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 110, 2011-08-21 Dz.U.2010.152.1018 art. 1).

XV. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 125 poz. 874, zmiany: 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 28 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 12007-12-06 Dz.U.2007.99.661 art. 3, 2008-12-24 Dz.U.2008.218.1391 art. 3, 2009-01-14 Dz.U.2008.234.1574 art. 1, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 37, 2009-03-24 Dz.U.2008.227.1505 art. 172, 2009-04-01 Dz.U.2009.31.206 art. 72, 2009-05-01 Dz.U.2007.192.1381 art. 1, 2009-06-08 Dz.U.2009.86.720 art. 4, 2009-06-10 Dz.U.2008.218.1391 art. 3, 2009-07-10 Dz.U.2009.98.817 art. 25, 2010-04-03 Dz.U.2010.43.246 art. 1, 2011-06-30 Dz.U.2008.218.1391 art. 8, 2011-07-01 Dz.U.2008.218.1391 art. 3).

XVI. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U.2003.166.1608 zmiana: 2004-05-01 Dz.U.2004.96.959 art. 98 2007-07-01 Dz.U.2007.89.589 art. 102, 2009-02-01 Dz.U.2009.6.33 art. 14, 2010-01-24 Dz.U.2009.221.1737 art. 1).

XVII. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 155 poz. 1095, zmiany: 2007-09-18 Dz.U.2007.127.880 art. 13, 2008-03-29 Dz.U.2007.180.1280 art. 29, 2008-05-29 Dz.U.2008.70.416 art. 11, 2008-07-11 Dz.U.2008.123.803, 2008-07-17 Dz.U.2008.116.732 art. 2, 2008-09-20 Dz.U.2008.141.888 art. 1, 2009-01-01 Dz.U.2008.216.1367 art. 12, 2009-03-01 Dz.U.2009.3.11 art. 150, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 1, 2009-03-24 Dz.U.2008.171.1056 art. 28, 2009-03-31 Dz.U.2008.141.888 art. 1, Dz.U.2009.18.97 art. 1, 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 219, 2010-01-01 Dz.U.2009.201.1540 art. 113, 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 46, 2010-09-18 Dz.U.2010.107.679 art. 124, 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 154).

XVIII. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240, zmiany: 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 18, 2010-07-09 Dz.U.2010.123.835 art. 44, 2010-09-04 Dz.U.2010.152.1020 art. 2, 2010-10-01 Dz.U.2010.96.620 art. 30).

XIX. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 90 poz. 594, zmiany: 2010-07-19 Dz.U.2010.7.44 art. 25, 2010-10-21 Dz.U.2010.152.1016 art. 2).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2006.27.199, zmiany: 2008-05-15 Dz.U.2008.84.517 wynik. z, 2009-12-24 Dz.U.2009.221.1747 § 1).

XX. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654, zmiany: 2000-07-27 Dz.U.2000.60.703 art. 3, 2000-11-17 Dz.U.2000.86.958 art. 4, 2001-01-01 Dz.U.2000.60.700 art. 1, Dz.U.2000.117.1228 art. 4, 2001-01-15 Dz.U.2000.122.1315 art. 7, 2001-02-28 Dz.U.2000.103.1100 art. 2, 2001-06-30 Dz.U.2000.122.1324 art. 3, 2001-10-01 Dz.U.2001.106.1150 art. 2, 2001-11-14 Dz.U.2001.125.1363 art. 17, 2002-01-01 Dz.U.2001.106.1150 art. 2, Dz.U.2001.110.1190 art. 3, 2002-04-01 Dz.U.2002.25.253 art. 24, 2002-06-29 Dz.U.2002.74.676 art. 172, 2002-06-30 Dz.U.2002.93.820 art. 18, 2002-09-05 Dz.U.2002.141.1179 art. 1, 2002-10-26 Dz.U.2002.169.1384 art. 2, 2003-01-01 Dz.U.2002.141.1179 art. 1, Dz.U.2002.169.1384 art. 2, Dz.U.2002.199.1672 art. 21, Dz.U.2002.200.1684 art. 1, 2003-01-08 Dz.U.2002.230.1922 art. 13, 2003-04-01 Dz.U.2003.45.391 art. 185, 2003-09-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 9, 2003-11-07 Dz.U.2003.180.1759 art. 2, 2004-01-01 Dz.U.2003.7.79 art. 4, Dz.U.2003.96.874 art. 9, Dz.U.2003.202.1957 art. 1, Dz.U.2003.217.2124 art. 5, Dz.U.2003.223.2218 art. 11, 2004-01-30 Dz.U.2004.6.39 art. 10, 2004-05-01 Dz.U.2004.29.257 art. 113, Dz.U.2004.54.535 art. 140, Dz.U.2004.93.894 art. 2, 2004-05-31 Dz.U.2004.123.1291 art. 49, 2004-06-15 Dz.U.2004.121.1262 art. 20, 2004-07-01 Dz.U.2004.146.1546 art. 303, 2004-09-03 Dz.U.2004.171.1800 art. 215, 2004-10-01 Dz.U.2004.210.2135 art. 207, 2004-11-30 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, 2004-12-31 Dz.U.2004.254.2533 wynik. z art. 2, 2005-01-01 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, art. 8, art. 9, 2005-05-21 Dz.U.2005.78.684 art. 42, 2005-07-01 Dz.U.2004.93.894 art. 2, Dz.U.2004.254.2533 wynik. z art. 6, art. 7, 2005-08-02 Dz.U.2005.143.1199 art. 7, 2005-08-07 Dz.U.2005.57.491 art. 19, 2005-09-21 Dz.U.2005.169.1419 art. 47, 2005-10-07 Dz.U.2005.169.1420 art. 34, 2005-10-24 Dz.U.2005.183.1538 art. 189, 2006-01-01 Dz.U.2005.25.202 art. 56, Dz.U.2005.143.1199 art. 7, Dz.U.2005.155.1298 art. 61,  Dz.U.2005.179.1484 art. 22, 2006-07-05 Dz.U.2006.107.723 art. 3, 2006-07-06 Dz.U.2006.94.651 art. 22, 2006-08-18 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, 2006-09-19 Dz.U.2006.157.1119 art. 24, 2006-11-29 Dz.U.2006.217.1589 wynik. z art. 1, 2006-12-31 Dz.U.2006.136.970, 2007-01-01 Dz.U.2006.183.1353 art. 16, Dz.U.2006.217.1589 art. 1, Dz.U.2006.251.1847 art. 3 2007-09-14 Dz.U.2007.165.1169 art. 1 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 7 2008-01-01 Dz.U.2005.180.1495 art. 83Dz.U.2007.171.1208 art. 2, 2008-09-20 Dz.U.2008.141.888 art. 4, 2009-01-01 Dz.U.2008.209.1316 art. 2, 2009-02-27 Dz.U.2009.19.100 art. 23, 2009-03-01 Dz.U.2009.3.11 art. 141, 2009-05-15 Dz.U.2009.65.545 art. 3, 2009-05-22 Dz.U.2009.69.587 art. 2, Dz.U.2009.69.587 wynik. z art. 5 ust. 1, 2009-06-18 Dz.U.2009.42.341 art. 3, 2009-08-22 Dz.U.2009.125.1035 art. 28, 2009-08-28 Dz.U.2009.127.1052 art. 9, 2009-10-21 Dz.U.2009.165.1316 art. 3, 2010-01-01 Dz.U.2009.79.666 art. 106, Dz.U.2009.157.1241 art. 17, Dz.U.2009.215.1664 art. 2, 2010-05-20 Dz.U.2010.75.473 art. 2, 2010-08-16 Dz.U.2010.149.996 art. 3, 2010-10-01 Dz.U.2010.96.620 art. 16, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 59 , 2011-01-01 Dz.U.2010.57.352 art. 2, 2012-01-01 Dz.U.2008.209.1316 art. 2, Dz.U.2009.157.1241 art. 17).

Adwokat
Krzysztof M. Miazga

źródło: http://www.zosprp.pl/?q=node/385

Warto doczytać
Nowe zasady nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych (w tym OSP) Informacja - refundacja kosztów ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią Zmiana limitów wiekowych członków OSP - uczestników akcji ratowniczych Niebawem wydłużenie wieku z 60 do 65 lat dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Szkolenie BHP w OSP - opinia prawna Finansowanie OSP od 25.09.2008 - informacja Ekwiwalent dla członków OSP
Napisz do nasWyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Oddziału Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. *


* Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez jej oznaczenia nie będzie możliwe wysłanie formularza, a także przesłanie Państwu odpowiedzi drogą elektroniczną. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
yArray
(
  [0] => 40
  [id_page] => 40
  [1] => 0
  [position] => 0
  [2] => v
  [status] => v
  [3] => y
  [menu] => y
  [4] => n
  [frontpage] => n
  [5] => 2008-07-17
  [date] => 2008-07-17
  [6] => 10:19:59
  [time] => 10:19:59
  [7] => 2011-11-11
  [date_last_mod] => 2011-11-11
  [8] => 21:03:39
  [time_last_mod] => 21:03:39
  [9] => Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. OSP i ZOSP RP
  [pl_title] => Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. OSP i ZOSP RP
  [10] => 
  [pl_status] => 
  [11] => 
  [en_title] => 
  [12] => 
  [en_status] => 
  [13] => 
  [pl_keywords] => 
  [14] => 
  [en_keywords] => 
  [15] => 
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH

DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI OSP i ZOSP RP

według stanu na październik 2010 r.


I. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380, zmiana: 2010-04-24 Dz.U.2010.57.353 art. 1).

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2003.121.1137, zmiana: 2009-08-14 Dz.U.2009.119.998 § 1).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz.U.2007.143.1001).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002, zmiana: 2010-06-03 Dz.U.2010.85.553 § 1).

4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2006.80.563).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030).

6.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.1999.111.1311).

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U.2009.130.1073).

8.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2005.215.1823).

9.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.1998.121.798).

10.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz.U.2001.82.895).

11.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz.U.1998.94.598, zmiana: 2000-08-03 Dz.U.2000.56.673).

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz.U.1992.54.259).

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz.U.2004.1.6).

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz.U.2009.210.1627).

15.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.1999.53.564, zmiana: 2000-03-22 Dz.U.2000.15.194).

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2008.132.839).

II. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009.62.504, zmiany: 2010-09-04 Dz.U.2010.152.1021 art. 1, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 80).

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U.2009.135.1113).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz.U.2010.121.820).

3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz.U.2008.229.1528).

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U.2006.58.405, zmiany: 2006-05-16 Dz.U.2006.82.573, 2010-08-13 Dz.U.2010.137.923 § 1).

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.2005.243.2063, zmiana 2007-12-24 Dz.U.2007.240.1753§ 1).

6.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U.2005.256.2151).

III. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 759, zmiana: 2010-09-16 Dz.U.2010.161.1078 art. 1).

IV. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307z póź. zm., zmiany: 2010-05-20 Dz.U.2010.75.473 art. 1, 2010-07-16 Dz.U.2010.105.655 art. 2, 2010-08-16 Dz.U.2010.149.996 art. 2).

V. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z póź. zm.).

VI. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003.96.873, zmiany: 2004-05-01 Dz.U.2004.64.593, 2004-07-01 Dz.U.2004.116.1203, 2004-10-01 Dz.U.2004.210.2135, 2005-09-01 Dz.U.2005.155.1298, 2005-10-07 Dz.U.2005.169.1420, 2006-01-01 Dz.U.2005.175.1462, Dz.U.2005.249.2104, 2006-07-06 Dz.U.2006.94.651, 2009-01-01 Dz.U.2008.209.1316 art. 5, 2009-02-11 Dz.U.2009.22.120 art. 12, 2009-02-27 Dz.U.2009.19.100 art. 28, 2010-01-01 Dz.U.2009.157.1241 art. 55, 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 1, 2010-09-01 Dz.U.2010.28.146 art. 1, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 71).

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U.2004.285.2852).

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003.96.874, zmiany: 2003-11-28 Dz.U.2003.202.1956, Dz.U.2003.202.1958, 2004-01-01 Dz.U. 2003.228.2262).

VII. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855, zmiany: 2003-06-29 Dz.U.2003.96.874, 2004-05-01 Dz.U.2004.102.1055 2007-07-28 Dz.U.2007.112.766 art. 3).

VIII. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186z póź. zm., ).

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U.2000.118.1247, zmiany: 2002-07-09 Dz.U.2002.95.842 § 1, 2003-11-05 Dz.U.2003.188.1846 § 1, 2004-01-01 Dz.U.2003.188.1846 § 1, 2005-05-27 Dz.U.2005.82.718 § 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.241.1749 § 1 2007-04-10 Dz.U.2007.62.422 § 1, 2008-01-01 Dz.U.2007.228.1683 § 1, 2009-03-12 Dz.U.2009.30.199 § 1, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1712 § 1).

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu (Dz.U.2006.247.1811, zmiany: 2008-01-01 Dz.U.2007.228.1682 § 1, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1714 § 1).

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (Dz.U.2006.247.1812).

4.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U.2000.117.1237, zmiany:2002-03-09 Dz.U.2002.17.165 § 1, 2003-10-31 Dz.U.2003.186.1821 § 1, 2004-01-01 Dz.U.2003.186.1821 § 1, 2005-05-27 Dz.U.2005.82.717 § 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.241.1750 § 1, 2008-01-01 Dz.U.2007.228.1684 § 1, 2009-03-12 Dz.U.2009.30.200 § 1, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1713 § 1).

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację (Dz.U.2006.247.1813).

6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu wykonywania przez gminy czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego oraz współpracy między sądami rejestrowymi i zarządami gmin (Dz.U.2000.118.1248).

IX. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 14 poz. 92, zmiany: 2009-01-01 Dz.U.2008.237.1652 art. 1, 2009-02-01 Dz.U.2009.6.33 art. 8, 2009-03-24 Dz.U.2008.227.1505 art. 156, 2009-06-19 Dz.U.2008.223.1463 art. 1, 2009-07-10 Dz.U.2009.98.817 art. 19, 2009-09-22 Dz.U.2009.97.802 art. 2, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1706 art. 7, 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 7, 2010-03-31 Dz.U.2010.40.223 art. 1, 2012-01-01 Dz.U.2009.157.1241 art. 33).

X. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1361, zmiany: 2009-11-16 Dz.U.2009.191.1484 wynik. z, 2011-02-20 Dz.U.2009.131.1075 art. 9).

XI. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 4732007-07-14 Dz.U.2007.115.793 art. 2 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 3, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 2, 2009-03-24 Dz.U.2008.227.1505 art. 135, 2009-09-19 Dz.U.2009.144.1175 art. 1, 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 24, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 54).

XII. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2003.90.844, zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2003.213.2081 art. 12, Dz.U.2003.223.2217 art. 48, 2004-05-01 Dz.U.2003.213.2081 art. 12, Dz.U.2004.96.959 art. 86, 2005-05-19 Dz.U.2005.62.551 art. 137, 2006-05-25 Dz.U.2006.79.550 art. 23, 2006-08-18 Dz.U.2006.149.1077 art. 114, 2008-06-20 Dz.U.2008.86.525 art. 53, 2009-01-01 Dz.U.2008.237.1654 art. 6).

XIII. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekstjednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 11 poz. 66, zmiany: 2010-06-14 Dz.U.2010.81.530 art. 56, 2010-07-30 Dz.U.2010.127.858 art. 6, 2010-08-14 Dz.U.2010.126.853 art. 2).

XIV. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908, zmiany: 2005-06-23 Dz.U.2005.90.757 art. 7, 2005-08-12 Dz.U.2005.25.202 art. 57, 2005-08-22 Dz.U.2005.90.756 art. 4, 2005-10-04 Dz.U.2005.179.1486 art. 2, 2005-10-05 Dz.U.2005.180.1494 art. 25, 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 3, 2006-01-01 Dz.U.2005.25.202 art. 57,  Dz.U.2005.175.1462 art. 14, 2006-02-02 Dz.U.2006.17.141 wynik. z 2006-06-30 Dz.U.2005.109.925 2006-07-01 Dz.U.2001.129.1444 art. 1, 2006-07-24 Dz.U.2006.104.708 art. 171, 2006-10-01 Dz.U.2006.104.711 art. 29, 2006-10-19 Dz.U.2006.190.1400 art. 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.191.1410 art. 54, 2007-01-03 Dz.U.2006.235.1701 art. 2 2007-04-07 Dz.U.2007.52.343 art. 70 2007-04-17 Dz.U.2007.57.381 art. 1 2007-06-20 Dz.U.2007.99.661 art. 2 2007-07-24 Dz.U.2007.123.845 art. 1 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 11 2007-12-25 Dz.U.2007.176.1238 art. 11, 2008-03-05 Dz.U.2008.37.214 wynik. z, 2008-09-25 Dz.U.2008.163.1015 art. 3, 2008-12-01 Dz.U.2008.209.1320 art. 2, 2008-12-27 Dz.U.2008.220.1411 art. 1, Dz.U.2008.220.1426 art. 1, 2009-01-02 Dz.U.2008.223.1461 art. 1, Dz.U.2008.223.1462 art. 1, 2009-01-14 Dz.U.2008.234.1573 art. 1, Dz.U.2008.234.1574 art. 2, 2009-03-01 Dz.U.2009.3.11 art. 145, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 16, 2009-06-12 Dz.U.2008.100.649, Dz.U.2009.79.663 art. 1, 2009-06-30 Dz.U.2009.91.739 art. 1, 2009-07-08 Dz.U.2009.97.802 art. 1, 2009-07-10 Dz.U.2009.98.817 art. 15, 2009-08-01 Dz.U.2009.92.753 art. 12, 2009-09-22 Dz.U.2009.97.802 art. 1, 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 202, 2009-12-24 Dz.U.2009.97.803 art. 3, 2010-04-03 Dz.U.2010.43.246 art. 2, 2010-06-17 Dz.U.2010.40.230 art. 5, 2010-07-22 Dz.U.2010.122.827 art. 1, 2010-09-01 Dz.U.2010.151.1013 art. 2, 2010-09-04, Dz.U.2010.152.1018 art. 1, 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 110, 2011-08-21 Dz.U.2010.152.1018 art. 1).

XV. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 125 poz. 874, zmiany: 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 28 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 12007-12-06 Dz.U.2007.99.661 art. 3, 2008-12-24 Dz.U.2008.218.1391 art. 3, 2009-01-14 Dz.U.2008.234.1574 art. 1, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 37, 2009-03-24 Dz.U.2008.227.1505 art. 172, 2009-04-01 Dz.U.2009.31.206 art. 72, 2009-05-01 Dz.U.2007.192.1381 art. 1, 2009-06-08 Dz.U.2009.86.720 art. 4, 2009-06-10 Dz.U.2008.218.1391 art. 3, 2009-07-10 Dz.U.2009.98.817 art. 25, 2010-04-03 Dz.U.2010.43.246 art. 1, 2011-06-30 Dz.U.2008.218.1391 art. 8, 2011-07-01 Dz.U.2008.218.1391 art. 3).

XVI. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U.2003.166.1608 zmiana: 2004-05-01 Dz.U.2004.96.959 art. 98 2007-07-01 Dz.U.2007.89.589 art. 102, 2009-02-01 Dz.U.2009.6.33 art. 14, 2010-01-24 Dz.U.2009.221.1737 art. 1).

XVII. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 155 poz. 1095, zmiany: 2007-09-18 Dz.U.2007.127.880 art. 13, 2008-03-29 Dz.U.2007.180.1280 art. 29, 2008-05-29 Dz.U.2008.70.416 art. 11, 2008-07-11 Dz.U.2008.123.803, 2008-07-17 Dz.U.2008.116.732 art. 2, 2008-09-20 Dz.U.2008.141.888 art. 1, 2009-01-01 Dz.U.2008.216.1367 art. 12, 2009-03-01 Dz.U.2009.3.11 art. 150, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 1, 2009-03-24 Dz.U.2008.171.1056 art. 28, 2009-03-31 Dz.U.2008.141.888 art. 1, Dz.U.2009.18.97 art. 1, 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 219, 2010-01-01 Dz.U.2009.201.1540 art. 113, 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 46, 2010-09-18 Dz.U.2010.107.679 art. 124, 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 154).

XVIII. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240, zmiany: 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 18, 2010-07-09 Dz.U.2010.123.835 art. 44, 2010-09-04 Dz.U.2010.152.1020 art. 2, 2010-10-01 Dz.U.2010.96.620 art. 30).

XIX. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 90 poz. 594, zmiany: 2010-07-19 Dz.U.2010.7.44 art. 25, 2010-10-21 Dz.U.2010.152.1016 art. 2).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2006.27.199, zmiany: 2008-05-15 Dz.U.2008.84.517 wynik. z, 2009-12-24 Dz.U.2009.221.1747 § 1).

XX. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654, zmiany: 2000-07-27 Dz.U.2000.60.703 art. 3, 2000-11-17 Dz.U.2000.86.958 art. 4, 2001-01-01 Dz.U.2000.60.700 art. 1, Dz.U.2000.117.1228 art. 4, 2001-01-15 Dz.U.2000.122.1315 art. 7, 2001-02-28 Dz.U.2000.103.1100 art. 2, 2001-06-30 Dz.U.2000.122.1324 art. 3, 2001-10-01 Dz.U.2001.106.1150 art. 2, 2001-11-14 Dz.U.2001.125.1363 art. 17, 2002-01-01 Dz.U.2001.106.1150 art. 2, Dz.U.2001.110.1190 art. 3, 2002-04-01 Dz.U.2002.25.253 art. 24, 2002-06-29 Dz.U.2002.74.676 art. 172, 2002-06-30 Dz.U.2002.93.820 art. 18, 2002-09-05 Dz.U.2002.141.1179 art. 1, 2002-10-26 Dz.U.2002.169.1384 art. 2, 2003-01-01 Dz.U.2002.141.1179 art. 1, Dz.U.2002.169.1384 art. 2, Dz.U.2002.199.1672 art. 21, Dz.U.2002.200.1684 art. 1, 2003-01-08 Dz.U.2002.230.1922 art. 13, 2003-04-01 Dz.U.2003.45.391 art. 185, 2003-09-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 9, 2003-11-07 Dz.U.2003.180.1759 art. 2, 2004-01-01 Dz.U.2003.7.79 art. 4, Dz.U.2003.96.874 art. 9, Dz.U.2003.202.1957 art. 1, Dz.U.2003.217.2124 art. 5, Dz.U.2003.223.2218 art. 11, 2004-01-30 Dz.U.2004.6.39 art. 10, 2004-05-01 Dz.U.2004.29.257 art. 113, Dz.U.2004.54.535 art. 140, Dz.U.2004.93.894 art. 2, 2004-05-31 Dz.U.2004.123.1291 art. 49, 2004-06-15 Dz.U.2004.121.1262 art. 20, 2004-07-01 Dz.U.2004.146.1546 art. 303, 2004-09-03 Dz.U.2004.171.1800 art. 215, 2004-10-01 Dz.U.2004.210.2135 art. 207, 2004-11-30 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, 2004-12-31 Dz.U.2004.254.2533 wynik. z art. 2, 2005-01-01 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, art. 8, art. 9, 2005-05-21 Dz.U.2005.78.684 art. 42, 2005-07-01 Dz.U.2004.93.894 art. 2, Dz.U.2004.254.2533 wynik. z art. 6, art. 7, 2005-08-02 Dz.U.2005.143.1199 art. 7, 2005-08-07 Dz.U.2005.57.491 art. 19, 2005-09-21 Dz.U.2005.169.1419 art. 47, 2005-10-07 Dz.U.2005.169.1420 art. 34, 2005-10-24 Dz.U.2005.183.1538 art. 189, 2006-01-01 Dz.U.2005.25.202 art. 56, Dz.U.2005.143.1199 art. 7, Dz.U.2005.155.1298 art. 61,  Dz.U.2005.179.1484 art. 22, 2006-07-05 Dz.U.2006.107.723 art. 3, 2006-07-06 Dz.U.2006.94.651 art. 22, 2006-08-18 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, 2006-09-19 Dz.U.2006.157.1119 art. 24, 2006-11-29 Dz.U.2006.217.1589 wynik. z art. 1, 2006-12-31 Dz.U.2006.136.970, 2007-01-01 Dz.U.2006.183.1353 art. 16, Dz.U.2006.217.1589 art. 1, Dz.U.2006.251.1847 art. 3 2007-09-14 Dz.U.2007.165.1169 art. 1 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 7 2008-01-01 Dz.U.2005.180.1495 art. 83Dz.U.2007.171.1208 art. 2, 2008-09-20 Dz.U.2008.141.888 art. 4, 2009-01-01 Dz.U.2008.209.1316 art. 2, 2009-02-27 Dz.U.2009.19.100 art. 23, 2009-03-01 Dz.U.2009.3.11 art. 141, 2009-05-15 Dz.U.2009.65.545 art. 3, 2009-05-22 Dz.U.2009.69.587 art. 2, Dz.U.2009.69.587 wynik. z art. 5 ust. 1, 2009-06-18 Dz.U.2009.42.341 art. 3, 2009-08-22 Dz.U.2009.125.1035 art. 28, 2009-08-28 Dz.U.2009.127.1052 art. 9, 2009-10-21 Dz.U.2009.165.1316 art. 3, 2010-01-01 Dz.U.2009.79.666 art. 106, Dz.U.2009.157.1241 art. 17, Dz.U.2009.215.1664 art. 2, 2010-05-20 Dz.U.2010.75.473 art. 2, 2010-08-16 Dz.U.2010.149.996 art. 3, 2010-10-01 Dz.U.2010.96.620 art. 16, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 59 , 2011-01-01 Dz.U.2010.57.352 art. 2, 2012-01-01 Dz.U.2008.209.1316 art. 2, Dz.U.2009.157.1241 art. 17).

Adwokat
Krzysztof M. Miazga

źródło: http://www.zosprp.pl/?q=node/385
[pl_body] =>
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH

DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI OSP i ZOSP RP

według stanu na październik 2010 r.


I. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380, zmiana: 2010-04-24 Dz.U.2010.57.353 art. 1).

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2003.121.1137, zmiana: 2009-08-14 Dz.U.2009.119.998 § 1).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz.U.2007.143.1001).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002, zmiana: 2010-06-03 Dz.U.2010.85.553 § 1).

4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2006.80.563).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030).

6.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.1999.111.1311).

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U.2009.130.1073).

8.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2005.215.1823).

9.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.1998.121.798).

10.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz.U.2001.82.895).

11.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz.U.1998.94.598, zmiana: 2000-08-03 Dz.U.2000.56.673).

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz.U.1992.54.259).

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz.U.2004.1.6).

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz.U.2009.210.1627).

15.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.1999.53.564, zmiana: 2000-03-22 Dz.U.2000.15.194).

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2008.132.839).

II. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009.62.504, zmiany: 2010-09-04 Dz.U.2010.152.1021 art. 1, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 80).

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U.2009.135.1113).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz.U.2010.121.820).

3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz.U.2008.229.1528).

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U.2006.58.405, zmiany: 2006-05-16 Dz.U.2006.82.573, 2010-08-13 Dz.U.2010.137.923 § 1).

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.2005.243.2063, zmiana 2007-12-24 Dz.U.2007.240.1753§ 1).

6.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U.2005.256.2151).

III. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 759, zmiana: 2010-09-16 Dz.U.2010.161.1078 art. 1).

IV. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307z póź. zm., zmiany: 2010-05-20 Dz.U.2010.75.473 art. 1, 2010-07-16 Dz.U.2010.105.655 art. 2, 2010-08-16 Dz.U.2010.149.996 art. 2).

V. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z póź. zm.).

VI. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003.96.873, zmiany: 2004-05-01 Dz.U.2004.64.593, 2004-07-01 Dz.U.2004.116.1203, 2004-10-01 Dz.U.2004.210.2135, 2005-09-01 Dz.U.2005.155.1298, 2005-10-07 Dz.U.2005.169.1420, 2006-01-01 Dz.U.2005.175.1462, Dz.U.2005.249.2104, 2006-07-06 Dz.U.2006.94.651, 2009-01-01 Dz.U.2008.209.1316 art. 5, 2009-02-11 Dz.U.2009.22.120 art. 12, 2009-02-27 Dz.U.2009.19.100 art. 28, 2010-01-01 Dz.U.2009.157.1241 art. 55, 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 1, 2010-09-01 Dz.U.2010.28.146 art. 1, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 71).

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U.2004.285.2852).

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003.96.874, zmiany: 2003-11-28 Dz.U.2003.202.1956, Dz.U.2003.202.1958, 2004-01-01 Dz.U. 2003.228.2262).

VII. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855, zmiany: 2003-06-29 Dz.U.2003.96.874, 2004-05-01 Dz.U.2004.102.1055 2007-07-28 Dz.U.2007.112.766 art. 3).

VIII. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186z póź. zm., ).

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U.2000.118.1247, zmiany: 2002-07-09 Dz.U.2002.95.842 § 1, 2003-11-05 Dz.U.2003.188.1846 § 1, 2004-01-01 Dz.U.2003.188.1846 § 1, 2005-05-27 Dz.U.2005.82.718 § 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.241.1749 § 1 2007-04-10 Dz.U.2007.62.422 § 1, 2008-01-01 Dz.U.2007.228.1683 § 1, 2009-03-12 Dz.U.2009.30.199 § 1, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1712 § 1).

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu (Dz.U.2006.247.1811, zmiany: 2008-01-01 Dz.U.2007.228.1682 § 1, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1714 § 1).

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (Dz.U.2006.247.1812).

4.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U.2000.117.1237, zmiany:2002-03-09 Dz.U.2002.17.165 § 1, 2003-10-31 Dz.U.2003.186.1821 § 1, 2004-01-01 Dz.U.2003.186.1821 § 1, 2005-05-27 Dz.U.2005.82.717 § 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.241.1750 § 1, 2008-01-01 Dz.U.2007.228.1684 § 1, 2009-03-12 Dz.U.2009.30.200 § 1, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1713 § 1).

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację (Dz.U.2006.247.1813).

6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu wykonywania przez gminy czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego oraz współpracy między sądami rejestrowymi i zarządami gmin (Dz.U.2000.118.1248).

IX. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 14 poz. 92, zmiany: 2009-01-01 Dz.U.2008.237.1652 art. 1, 2009-02-01 Dz.U.2009.6.33 art. 8, 2009-03-24 Dz.U.2008.227.1505 art. 156, 2009-06-19 Dz.U.2008.223.1463 art. 1, 2009-07-10 Dz.U.2009.98.817 art. 19, 2009-09-22 Dz.U.2009.97.802 art. 2, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1706 art. 7, 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 7, 2010-03-31 Dz.U.2010.40.223 art. 1, 2012-01-01 Dz.U.2009.157.1241 art. 33).

X. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1361, zmiany: 2009-11-16 Dz.U.2009.191.1484 wynik. z, 2011-02-20 Dz.U.2009.131.1075 art. 9).

XI. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 4732007-07-14 Dz.U.2007.115.793 art. 2 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 3, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 2, 2009-03-24 Dz.U.2008.227.1505 art. 135, 2009-09-19 Dz.U.2009.144.1175 art. 1, 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 24, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 54).

XII. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2003.90.844, zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2003.213.2081 art. 12, Dz.U.2003.223.2217 art. 48, 2004-05-01 Dz.U.2003.213.2081 art. 12, Dz.U.2004.96.959 art. 86, 2005-05-19 Dz.U.2005.62.551 art. 137, 2006-05-25 Dz.U.2006.79.550 art. 23, 2006-08-18 Dz.U.2006.149.1077 art. 114, 2008-06-20 Dz.U.2008.86.525 art. 53, 2009-01-01 Dz.U.2008.237.1654 art. 6).

XIII. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekstjednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 11 poz. 66, zmiany: 2010-06-14 Dz.U.2010.81.530 art. 56, 2010-07-30 Dz.U.2010.127.858 art. 6, 2010-08-14 Dz.U.2010.126.853 art. 2).

XIV. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908, zmiany: 2005-06-23 Dz.U.2005.90.757 art. 7, 2005-08-12 Dz.U.2005.25.202 art. 57, 2005-08-22 Dz.U.2005.90.756 art. 4, 2005-10-04 Dz.U.2005.179.1486 art. 2, 2005-10-05 Dz.U.2005.180.1494 art. 25, 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 3, 2006-01-01 Dz.U.2005.25.202 art. 57,  Dz.U.2005.175.1462 art. 14, 2006-02-02 Dz.U.2006.17.141 wynik. z 2006-06-30 Dz.U.2005.109.925 2006-07-01 Dz.U.2001.129.1444 art. 1, 2006-07-24 Dz.U.2006.104.708 art. 171, 2006-10-01 Dz.U.2006.104.711 art. 29, 2006-10-19 Dz.U.2006.190.1400 art. 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.191.1410 art. 54, 2007-01-03 Dz.U.2006.235.1701 art. 2 2007-04-07 Dz.U.2007.52.343 art. 70 2007-04-17 Dz.U.2007.57.381 art. 1 2007-06-20 Dz.U.2007.99.661 art. 2 2007-07-24 Dz.U.2007.123.845 art. 1 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 11 2007-12-25 Dz.U.2007.176.1238 art. 11, 2008-03-05 Dz.U.2008.37.214 wynik. z, 2008-09-25 Dz.U.2008.163.1015 art. 3, 2008-12-01 Dz.U.2008.209.1320 art. 2, 2008-12-27 Dz.U.2008.220.1411 art. 1, Dz.U.2008.220.1426 art. 1, 2009-01-02 Dz.U.2008.223.1461 art. 1, Dz.U.2008.223.1462 art. 1, 2009-01-14 Dz.U.2008.234.1573 art. 1, Dz.U.2008.234.1574 art. 2, 2009-03-01 Dz.U.2009.3.11 art. 145, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 16, 2009-06-12 Dz.U.2008.100.649, Dz.U.2009.79.663 art. 1, 2009-06-30 Dz.U.2009.91.739 art. 1, 2009-07-08 Dz.U.2009.97.802 art. 1, 2009-07-10 Dz.U.2009.98.817 art. 15, 2009-08-01 Dz.U.2009.92.753 art. 12, 2009-09-22 Dz.U.2009.97.802 art. 1, 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 202, 2009-12-24 Dz.U.2009.97.803 art. 3, 2010-04-03 Dz.U.2010.43.246 art. 2, 2010-06-17 Dz.U.2010.40.230 art. 5, 2010-07-22 Dz.U.2010.122.827 art. 1, 2010-09-01 Dz.U.2010.151.1013 art. 2, 2010-09-04, Dz.U.2010.152.1018 art. 1, 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 110, 2011-08-21 Dz.U.2010.152.1018 art. 1).

XV. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 125 poz. 874, zmiany: 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 28 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 12007-12-06 Dz.U.2007.99.661 art. 3, 2008-12-24 Dz.U.2008.218.1391 art. 3, 2009-01-14 Dz.U.2008.234.1574 art. 1, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 37, 2009-03-24 Dz.U.2008.227.1505 art. 172, 2009-04-01 Dz.U.2009.31.206 art. 72, 2009-05-01 Dz.U.2007.192.1381 art. 1, 2009-06-08 Dz.U.2009.86.720 art. 4, 2009-06-10 Dz.U.2008.218.1391 art. 3, 2009-07-10 Dz.U.2009.98.817 art. 25, 2010-04-03 Dz.U.2010.43.246 art. 1, 2011-06-30 Dz.U.2008.218.1391 art. 8, 2011-07-01 Dz.U.2008.218.1391 art. 3).

XVI. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U.2003.166.1608 zmiana: 2004-05-01 Dz.U.2004.96.959 art. 98 2007-07-01 Dz.U.2007.89.589 art. 102, 2009-02-01 Dz.U.2009.6.33 art. 14, 2010-01-24 Dz.U.2009.221.1737 art. 1).

XVII. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 155 poz. 1095, zmiany: 2007-09-18 Dz.U.2007.127.880 art. 13, 2008-03-29 Dz.U.2007.180.1280 art. 29, 2008-05-29 Dz.U.2008.70.416 art. 11, 2008-07-11 Dz.U.2008.123.803, 2008-07-17 Dz.U.2008.116.732 art. 2, 2008-09-20 Dz.U.2008.141.888 art. 1, 2009-01-01 Dz.U.2008.216.1367 art. 12, 2009-03-01 Dz.U.2009.3.11 art. 150, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 1, 2009-03-24 Dz.U.2008.171.1056 art. 28, 2009-03-31 Dz.U.2008.141.888 art. 1, Dz.U.2009.18.97 art. 1, 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 219, 2010-01-01 Dz.U.2009.201.1540 art. 113, 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 46, 2010-09-18 Dz.U.2010.107.679 art. 124, 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 154).

XVIII. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240, zmiany: 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 18, 2010-07-09 Dz.U.2010.123.835 art. 44, 2010-09-04 Dz.U.2010.152.1020 art. 2, 2010-10-01 Dz.U.2010.96.620 art. 30).

XIX. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 90 poz. 594, zmiany: 2010-07-19 Dz.U.2010.7.44 art. 25, 2010-10-21 Dz.U.2010.152.1016 art. 2).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2006.27.199, zmiany: 2008-05-15 Dz.U.2008.84.517 wynik. z, 2009-12-24 Dz.U.2009.221.1747 § 1).

XX. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654, zmiany: 2000-07-27 Dz.U.2000.60.703 art. 3, 2000-11-17 Dz.U.2000.86.958 art. 4, 2001-01-01 Dz.U.2000.60.700 art. 1, Dz.U.2000.117.1228 art. 4, 2001-01-15 Dz.U.2000.122.1315 art. 7, 2001-02-28 Dz.U.2000.103.1100 art. 2, 2001-06-30 Dz.U.2000.122.1324 art. 3, 2001-10-01 Dz.U.2001.106.1150 art. 2, 2001-11-14 Dz.U.2001.125.1363 art. 17, 2002-01-01 Dz.U.2001.106.1150 art. 2, Dz.U.2001.110.1190 art. 3, 2002-04-01 Dz.U.2002.25.253 art. 24, 2002-06-29 Dz.U.2002.74.676 art. 172, 2002-06-30 Dz.U.2002.93.820 art. 18, 2002-09-05 Dz.U.2002.141.1179 art. 1, 2002-10-26 Dz.U.2002.169.1384 art. 2, 2003-01-01 Dz.U.2002.141.1179 art. 1, Dz.U.2002.169.1384 art. 2, Dz.U.2002.199.1672 art. 21, Dz.U.2002.200.1684 art. 1, 2003-01-08 Dz.U.2002.230.1922 art. 13, 2003-04-01 Dz.U.2003.45.391 art. 185, 2003-09-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 9, 2003-11-07 Dz.U.2003.180.1759 art. 2, 2004-01-01 Dz.U.2003.7.79 art. 4, Dz.U.2003.96.874 art. 9, Dz.U.2003.202.1957 art. 1, Dz.U.2003.217.2124 art. 5, Dz.U.2003.223.2218 art. 11, 2004-01-30 Dz.U.2004.6.39 art. 10, 2004-05-01 Dz.U.2004.29.257 art. 113, Dz.U.2004.54.535 art. 140, Dz.U.2004.93.894 art. 2, 2004-05-31 Dz.U.2004.123.1291 art. 49, 2004-06-15 Dz.U.2004.121.1262 art. 20, 2004-07-01 Dz.U.2004.146.1546 art. 303, 2004-09-03 Dz.U.2004.171.1800 art. 215, 2004-10-01 Dz.U.2004.210.2135 art. 207, 2004-11-30 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, 2004-12-31 Dz.U.2004.254.2533 wynik. z art. 2, 2005-01-01 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, art. 8, art. 9, 2005-05-21 Dz.U.2005.78.684 art. 42, 2005-07-01 Dz.U.2004.93.894 art. 2, Dz.U.2004.254.2533 wynik. z art. 6, art. 7, 2005-08-02 Dz.U.2005.143.1199 art. 7, 2005-08-07 Dz.U.2005.57.491 art. 19, 2005-09-21 Dz.U.2005.169.1419 art. 47, 2005-10-07 Dz.U.2005.169.1420 art. 34, 2005-10-24 Dz.U.2005.183.1538 art. 189, 2006-01-01 Dz.U.2005.25.202 art. 56, Dz.U.2005.143.1199 art. 7, Dz.U.2005.155.1298 art. 61,  Dz.U.2005.179.1484 art. 22, 2006-07-05 Dz.U.2006.107.723 art. 3, 2006-07-06 Dz.U.2006.94.651 art. 22, 2006-08-18 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, 2006-09-19 Dz.U.2006.157.1119 art. 24, 2006-11-29 Dz.U.2006.217.1589 wynik. z art. 1, 2006-12-31 Dz.U.2006.136.970, 2007-01-01 Dz.U.2006.183.1353 art. 16, Dz.U.2006.217.1589 art. 1, Dz.U.2006.251.1847 art. 3 2007-09-14 Dz.U.2007.165.1169 art. 1 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 7 2008-01-01 Dz.U.2005.180.1495 art. 83Dz.U.2007.171.1208 art. 2, 2008-09-20 Dz.U.2008.141.888 art. 4, 2009-01-01 Dz.U.2008.209.1316 art. 2, 2009-02-27 Dz.U.2009.19.100 art. 23, 2009-03-01 Dz.U.2009.3.11 art. 141, 2009-05-15 Dz.U.2009.65.545 art. 3, 2009-05-22 Dz.U.2009.69.587 art. 2, Dz.U.2009.69.587 wynik. z art. 5 ust. 1, 2009-06-18 Dz.U.2009.42.341 art. 3, 2009-08-22 Dz.U.2009.125.1035 art. 28, 2009-08-28 Dz.U.2009.127.1052 art. 9, 2009-10-21 Dz.U.2009.165.1316 art. 3, 2010-01-01 Dz.U.2009.79.666 art. 106, Dz.U.2009.157.1241 art. 17, Dz.U.2009.215.1664 art. 2, 2010-05-20 Dz.U.2010.75.473 art. 2, 2010-08-16 Dz.U.2010.149.996 art. 3, 2010-10-01 Dz.U.2010.96.620 art. 16, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 59 , 2011-01-01 Dz.U.2010.57.352 art. 2, 2012-01-01 Dz.U.2008.209.1316 art. 2, Dz.U.2009.157.1241 art. 17).

Adwokat
Krzysztof M. Miazga

źródło: http://www.zosprp.pl/?q=node/385
[16] => [en_body] => [17] => 21 [id_parrent] => 21 [18] => 4007 [viewed] => 4007 [19] => n [category] => n [20] => 44 [id_author] => 44 [21] => [locked] => [22] => [link] => [23] => n [new_window] => n [24] => [numer] => [25] => y [dol] => y [26] => 0000-00-00 [expire_date] => 0000-00-00 [person_link_popup] => javascript:win('39','http://www.zosprp.poznan.pl/popup.php?m=page&o=addEventhistoria&id=40', 700, 500) [body] =>
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH

DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI OSP i ZOSP RP

według stanu na październik 2010 r.


I. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380, zmiana: 2010-04-24 Dz.U.2010.57.353 art. 1).

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2003.121.1137, zmiana: 2009-08-14 Dz.U.2009.119.998 § 1).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz.U.2007.143.1001).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002, zmiana: 2010-06-03 Dz.U.2010.85.553 § 1).

4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2006.80.563).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030).

6.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.1999.111.1311).

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U.2009.130.1073).

8.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2005.215.1823).

9.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.1998.121.798).

10.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz.U.2001.82.895).

11.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz.U.1998.94.598, zmiana: 2000-08-03 Dz.U.2000.56.673).

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz.U.1992.54.259).

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz.U.2004.1.6).

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz.U.2009.210.1627).

15.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.1999.53.564, zmiana: 2000-03-22 Dz.U.2000.15.194).

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2008.132.839).

II. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009.62.504, zmiany: 2010-09-04 Dz.U.2010.152.1021 art. 1, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 80).

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U.2009.135.1113).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz.U.2010.121.820).

3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz.U.2008.229.1528).

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U.2006.58.405, zmiany: 2006-05-16 Dz.U.2006.82.573, 2010-08-13 Dz.U.2010.137.923 § 1).

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.2005.243.2063, zmiana 2007-12-24 Dz.U.2007.240.1753§ 1).

6.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U.2005.256.2151).

III. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 759, zmiana: 2010-09-16 Dz.U.2010.161.1078 art. 1).

IV. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307z póź. zm., zmiany: 2010-05-20 Dz.U.2010.75.473 art. 1, 2010-07-16 Dz.U.2010.105.655 art. 2, 2010-08-16 Dz.U.2010.149.996 art. 2).

V. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z póź. zm.).

VI. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003.96.873, zmiany: 2004-05-01 Dz.U.2004.64.593, 2004-07-01 Dz.U.2004.116.1203, 2004-10-01 Dz.U.2004.210.2135, 2005-09-01 Dz.U.2005.155.1298, 2005-10-07 Dz.U.2005.169.1420, 2006-01-01 Dz.U.2005.175.1462, Dz.U.2005.249.2104, 2006-07-06 Dz.U.2006.94.651, 2009-01-01 Dz.U.2008.209.1316 art. 5, 2009-02-11 Dz.U.2009.22.120 art. 12, 2009-02-27 Dz.U.2009.19.100 art. 28, 2010-01-01 Dz.U.2009.157.1241 art. 55, 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 1, 2010-09-01 Dz.U.2010.28.146 art. 1, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 71).

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U.2004.285.2852).

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003.96.874, zmiany: 2003-11-28 Dz.U.2003.202.1956, Dz.U.2003.202.1958, 2004-01-01 Dz.U. 2003.228.2262).

VII. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855, zmiany: 2003-06-29 Dz.U.2003.96.874, 2004-05-01 Dz.U.2004.102.1055 2007-07-28 Dz.U.2007.112.766 art. 3).

VIII. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186z póź. zm., ).

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U.2000.118.1247, zmiany: 2002-07-09 Dz.U.2002.95.842 § 1, 2003-11-05 Dz.U.2003.188.1846 § 1, 2004-01-01 Dz.U.2003.188.1846 § 1, 2005-05-27 Dz.U.2005.82.718 § 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.241.1749 § 1 2007-04-10 Dz.U.2007.62.422 § 1, 2008-01-01 Dz.U.2007.228.1683 § 1, 2009-03-12 Dz.U.2009.30.199 § 1, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1712 § 1).

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu (Dz.U.2006.247.1811, zmiany: 2008-01-01 Dz.U.2007.228.1682 § 1, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1714 § 1).

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (Dz.U.2006.247.1812).

4.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U.2000.117.1237, zmiany:2002-03-09 Dz.U.2002.17.165 § 1, 2003-10-31 Dz.U.2003.186.1821 § 1, 2004-01-01 Dz.U.2003.186.1821 § 1, 2005-05-27 Dz.U.2005.82.717 § 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.241.1750 § 1, 2008-01-01 Dz.U.2007.228.1684 § 1, 2009-03-12 Dz.U.2009.30.200 § 1, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1713 § 1).

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację (Dz.U.2006.247.1813).

6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu wykonywania przez gminy czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego oraz współpracy między sądami rejestrowymi i zarządami gmin (Dz.U.2000.118.1248).

IX. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 14 poz. 92, zmiany: 2009-01-01 Dz.U.2008.237.1652 art. 1, 2009-02-01 Dz.U.2009.6.33 art. 8, 2009-03-24 Dz.U.2008.227.1505 art. 156, 2009-06-19 Dz.U.2008.223.1463 art. 1, 2009-07-10 Dz.U.2009.98.817 art. 19, 2009-09-22 Dz.U.2009.97.802 art. 2, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1706 art. 7, 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 7, 2010-03-31 Dz.U.2010.40.223 art. 1, 2012-01-01 Dz.U.2009.157.1241 art. 33).

X. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1361, zmiany: 2009-11-16 Dz.U.2009.191.1484 wynik. z, 2011-02-20 Dz.U.2009.131.1075 art. 9).

XI. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 4732007-07-14 Dz.U.2007.115.793 art. 2 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 3, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 2, 2009-03-24 Dz.U.2008.227.1505 art. 135, 2009-09-19 Dz.U.2009.144.1175 art. 1, 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 24, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 54).

XII. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2003.90.844, zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2003.213.2081 art. 12, Dz.U.2003.223.2217 art. 48, 2004-05-01 Dz.U.2003.213.2081 art. 12, Dz.U.2004.96.959 art. 86, 2005-05-19 Dz.U.2005.62.551 art. 137, 2006-05-25 Dz.U.2006.79.550 art. 23, 2006-08-18 Dz.U.2006.149.1077 art. 114, 2008-06-20 Dz.U.2008.86.525 art. 53, 2009-01-01 Dz.U.2008.237.1654 art. 6).

XIII. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekstjednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 11 poz. 66, zmiany: 2010-06-14 Dz.U.2010.81.530 art. 56, 2010-07-30 Dz.U.2010.127.858 art. 6, 2010-08-14 Dz.U.2010.126.853 art. 2).

XIV. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908, zmiany: 2005-06-23 Dz.U.2005.90.757 art. 7, 2005-08-12 Dz.U.2005.25.202 art. 57, 2005-08-22 Dz.U.2005.90.756 art. 4, 2005-10-04 Dz.U.2005.179.1486 art. 2, 2005-10-05 Dz.U.2005.180.1494 art. 25, 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 3, 2006-01-01 Dz.U.2005.25.202 art. 57,  Dz.U.2005.175.1462 art. 14, 2006-02-02 Dz.U.2006.17.141 wynik. z 2006-06-30 Dz.U.2005.109.925 2006-07-01 Dz.U.2001.129.1444 art. 1, 2006-07-24 Dz.U.2006.104.708 art. 171, 2006-10-01 Dz.U.2006.104.711 art. 29, 2006-10-19 Dz.U.2006.190.1400 art. 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.191.1410 art. 54, 2007-01-03 Dz.U.2006.235.1701 art. 2 2007-04-07 Dz.U.2007.52.343 art. 70 2007-04-17 Dz.U.2007.57.381 art. 1 2007-06-20 Dz.U.2007.99.661 art. 2 2007-07-24 Dz.U.2007.123.845 art. 1 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 11 2007-12-25 Dz.U.2007.176.1238 art. 11, 2008-03-05 Dz.U.2008.37.214 wynik. z, 2008-09-25 Dz.U.2008.163.1015 art. 3, 2008-12-01 Dz.U.2008.209.1320 art. 2, 2008-12-27 Dz.U.2008.220.1411 art. 1, Dz.U.2008.220.1426 art. 1, 2009-01-02 Dz.U.2008.223.1461 art. 1, Dz.U.2008.223.1462 art. 1, 2009-01-14 Dz.U.2008.234.1573 art. 1, Dz.U.2008.234.1574 art. 2, 2009-03-01 Dz.U.2009.3.11 art. 145, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 16, 2009-06-12 Dz.U.2008.100.649, Dz.U.2009.79.663 art. 1, 2009-06-30 Dz.U.2009.91.739 art. 1, 2009-07-08 Dz.U.2009.97.802 art. 1, 2009-07-10 Dz.U.2009.98.817 art. 15, 2009-08-01 Dz.U.2009.92.753 art. 12, 2009-09-22 Dz.U.2009.97.802 art. 1, 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 202, 2009-12-24 Dz.U.2009.97.803 art. 3, 2010-04-03 Dz.U.2010.43.246 art. 2, 2010-06-17 Dz.U.2010.40.230 art. 5, 2010-07-22 Dz.U.2010.122.827 art. 1, 2010-09-01 Dz.U.2010.151.1013 art. 2, 2010-09-04, Dz.U.2010.152.1018 art. 1, 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 110, 2011-08-21 Dz.U.2010.152.1018 art. 1).

XV. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 125 poz. 874, zmiany: 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 28 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 12007-12-06 Dz.U.2007.99.661 art. 3, 2008-12-24 Dz.U.2008.218.1391 art. 3, 2009-01-14 Dz.U.2008.234.1574 art. 1, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 37, 2009-03-24 Dz.U.2008.227.1505 art. 172, 2009-04-01 Dz.U.2009.31.206 art. 72, 2009-05-01 Dz.U.2007.192.1381 art. 1, 2009-06-08 Dz.U.2009.86.720 art. 4, 2009-06-10 Dz.U.2008.218.1391 art. 3, 2009-07-10 Dz.U.2009.98.817 art. 25, 2010-04-03 Dz.U.2010.43.246 art. 1, 2011-06-30 Dz.U.2008.218.1391 art. 8, 2011-07-01 Dz.U.2008.218.1391 art. 3).

XVI. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U.2003.166.1608 zmiana: 2004-05-01 Dz.U.2004.96.959 art. 98 2007-07-01 Dz.U.2007.89.589 art. 102, 2009-02-01 Dz.U.2009.6.33 art. 14, 2010-01-24 Dz.U.2009.221.1737 art. 1).

XVII. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 155 poz. 1095, zmiany: 2007-09-18 Dz.U.2007.127.880 art. 13, 2008-03-29 Dz.U.2007.180.1280 art. 29, 2008-05-29 Dz.U.2008.70.416 art. 11, 2008-07-11 Dz.U.2008.123.803, 2008-07-17 Dz.U.2008.116.732 art. 2, 2008-09-20 Dz.U.2008.141.888 art. 1, 2009-01-01 Dz.U.2008.216.1367 art. 12, 2009-03-01 Dz.U.2009.3.11 art. 150, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 1, 2009-03-24 Dz.U.2008.171.1056 art. 28, 2009-03-31 Dz.U.2008.141.888 art. 1, Dz.U.2009.18.97 art. 1, 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 219, 2010-01-01 Dz.U.2009.201.1540 art. 113, 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 46, 2010-09-18 Dz.U.2010.107.679 art. 124, 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 154).

XVIII. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240, zmiany: 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 18, 2010-07-09 Dz.U.2010.123.835 art. 44, 2010-09-04 Dz.U.2010.152.1020 art. 2, 2010-10-01 Dz.U.2010.96.620 art. 30).

XIX. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 90 poz. 594, zmiany: 2010-07-19 Dz.U.2010.7.44 art. 25, 2010-10-21 Dz.U.2010.152.1016 art. 2).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2006.27.199, zmiany: 2008-05-15 Dz.U.2008.84.517 wynik. z, 2009-12-24 Dz.U.2009.221.1747 § 1).

XX. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654, zmiany: 2000-07-27 Dz.U.2000.60.703 art. 3, 2000-11-17 Dz.U.2000.86.958 art. 4, 2001-01-01 Dz.U.2000.60.700 art. 1, Dz.U.2000.117.1228 art. 4, 2001-01-15 Dz.U.2000.122.1315 art. 7, 2001-02-28 Dz.U.2000.103.1100 art. 2, 2001-06-30 Dz.U.2000.122.1324 art. 3, 2001-10-01 Dz.U.2001.106.1150 art. 2, 2001-11-14 Dz.U.2001.125.1363 art. 17, 2002-01-01 Dz.U.2001.106.1150 art. 2, Dz.U.2001.110.1190 art. 3, 2002-04-01 Dz.U.2002.25.253 art. 24, 2002-06-29 Dz.U.2002.74.676 art. 172, 2002-06-30 Dz.U.2002.93.820 art. 18, 2002-09-05 Dz.U.2002.141.1179 art. 1, 2002-10-26 Dz.U.2002.169.1384 art. 2, 2003-01-01 Dz.U.2002.141.1179 art. 1, Dz.U.2002.169.1384 art. 2, Dz.U.2002.199.1672 art. 21, Dz.U.2002.200.1684 art. 1, 2003-01-08 Dz.U.2002.230.1922 art. 13, 2003-04-01 Dz.U.2003.45.391 art. 185, 2003-09-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 9, 2003-11-07 Dz.U.2003.180.1759 art. 2, 2004-01-01 Dz.U.2003.7.79 art. 4, Dz.U.2003.96.874 art. 9, Dz.U.2003.202.1957 art. 1, Dz.U.2003.217.2124 art. 5, Dz.U.2003.223.2218 art. 11, 2004-01-30 Dz.U.2004.6.39 art. 10, 2004-05-01 Dz.U.2004.29.257 art. 113, Dz.U.2004.54.535 art. 140, Dz.U.2004.93.894 art. 2, 2004-05-31 Dz.U.2004.123.1291 art. 49, 2004-06-15 Dz.U.2004.121.1262 art. 20, 2004-07-01 Dz.U.2004.146.1546 art. 303, 2004-09-03 Dz.U.2004.171.1800 art. 215, 2004-10-01 Dz.U.2004.210.2135 art. 207, 2004-11-30 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, 2004-12-31 Dz.U.2004.254.2533 wynik. z art. 2, 2005-01-01 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, art. 8, art. 9, 2005-05-21 Dz.U.2005.78.684 art. 42, 2005-07-01 Dz.U.2004.93.894 art. 2, Dz.U.2004.254.2533 wynik. z art. 6, art. 7, 2005-08-02 Dz.U.2005.143.1199 art. 7, 2005-08-07 Dz.U.2005.57.491 art. 19, 2005-09-21 Dz.U.2005.169.1419 art. 47, 2005-10-07 Dz.U.2005.169.1420 art. 34, 2005-10-24 Dz.U.2005.183.1538 art. 189, 2006-01-01 Dz.U.2005.25.202 art. 56, Dz.U.2005.143.1199 art. 7, Dz.U.2005.155.1298 art. 61,  Dz.U.2005.179.1484 art. 22, 2006-07-05 Dz.U.2006.107.723 art. 3, 2006-07-06 Dz.U.2006.94.651 art. 22, 2006-08-18 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, 2006-09-19 Dz.U.2006.157.1119 art. 24, 2006-11-29 Dz.U.2006.217.1589 wynik. z art. 1, 2006-12-31 Dz.U.2006.136.970, 2007-01-01 Dz.U.2006.183.1353 art. 16, Dz.U.2006.217.1589 art. 1, Dz.U.2006.251.1847 art. 3 2007-09-14 Dz.U.2007.165.1169 art. 1 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 7 2008-01-01 Dz.U.2005.180.1495 art. 83Dz.U.2007.171.1208 art. 2, 2008-09-20 Dz.U.2008.141.888 art. 4, 2009-01-01 Dz.U.2008.209.1316 art. 2, 2009-02-27 Dz.U.2009.19.100 art. 23, 2009-03-01 Dz.U.2009.3.11 art. 141, 2009-05-15 Dz.U.2009.65.545 art. 3, 2009-05-22 Dz.U.2009.69.587 art. 2, Dz.U.2009.69.587 wynik. z art. 5 ust. 1, 2009-06-18 Dz.U.2009.42.341 art. 3, 2009-08-22 Dz.U.2009.125.1035 art. 28, 2009-08-28 Dz.U.2009.127.1052 art. 9, 2009-10-21 Dz.U.2009.165.1316 art. 3, 2010-01-01 Dz.U.2009.79.666 art. 106, Dz.U.2009.157.1241 art. 17, Dz.U.2009.215.1664 art. 2, 2010-05-20 Dz.U.2010.75.473 art. 2, 2010-08-16 Dz.U.2010.149.996 art. 3, 2010-10-01 Dz.U.2010.96.620 art. 16, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 59 , 2011-01-01 Dz.U.2010.57.352 art. 2, 2012-01-01 Dz.U.2008.209.1316 art. 2, Dz.U.2009.157.1241 art. 17).

Adwokat
Krzysztof M. Miazga

źródło: http://www.zosprp.pl/?q=node/385
[title] => Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. OSP i ZOSP RP [add_subpage_link] => http://www.zosprp.poznan.pl/admin.php?m=page&o=addPage&idp=40 [add_subpage_icon] => [mod_link] => http://www.zosprp.poznan.pl/admin.php?m=page&o=modPage&id=40 [mod_icon] => [del_link] => http://www.zosprp.poznan.pl/admin.php?m=page&o=delPage&id=40 [del_icon] => [client_view_link] => http://www.zosprp.poznan.pl/strona.php/40_wykaz_podstawowych_aktow_prawnych_dot_osp_i_zosp_rp.html [word_count] => 2 786 [char_count] => 20 415 [linki] =>
Warto doczytać
Nowe zasady nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych (w tym OSP) Informacja - refundacja kosztów ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią Zmiana limitów wiekowych członków OSP - uczestników akcji ratowniczych Niebawem wydłużenie wieku z 60 do 65 lat dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Szkolenie BHP w OSP - opinia prawna Finansowanie OSP od 25.09.2008 - informacja Ekwiwalent dla członków OSP [options] => ) 1
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka