Opis Projektu

 


 

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap II” polega na wsparciu systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez zakup 5 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 5 ochotniczych straży pożarnych, które uczestniczą w KSRG.

 

Samochody posiadać będą:

-  zbiornik wody o wielkości 2000 - 2500l (tak określa ilość wody rozporządzenie MSWiA w odniesieniu do samochodów średnich)

-  środek pianotwórczy w ilości 10% objętości zbiornika wody

oraz wyposażenie dodatkowe w postaci m.in.:

-  działka wodno-pianowe

-  aparaty powietrzne,

-  zestawy do wyizolowania terenu akcji,

-  agregaty prądotwórczych,

- zestawy uszczelniających do uszczelniania studzienek ściekowych, kanalizacyjnych czy beczek.

Wyposażenie dodatkowe będzie w bezpośredni sposób podnosiło efektywność działań ratowniczych, m.in. w razie prowadzenia działań w zakresie ograniczania skutków zagrożeń ekologicznych.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną działania promocyjne, w tym m.in. specjalny reportaż dotyczący projektu. Zorganizowane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uroczyste przekazanie samochodów. Wykonawca samochodów wykona szkolenie z zakresu obsługi pojazdów.

 

W ramach projektu nastąpi pogłębienie płaszczyzny współpracy samorządu i OSP oraz ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, będący koordynatorem – wnioskodawcą, skupia prawie wszystkie OSP w Województwie Wielkopolskim, na 1879 OSP do Związku należy 1868.

 

W ramach projektu partnerstwo zawiązało 11 podmiotów:

 

Tabela 1. Wykaz partnerów projektu

1.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka

2.

Miasto i Gmina Grabów nad Prosną

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie nad Prosną

4.

Miasto i Gmina Mikstat

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mikstacie

6.

Gmina Złotów

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Radawnicy

8.

Gmina Czermin

9.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie

10.

Gmina Margonin

11.

Ochotnicza Straż Pożarna w Margoninie

 

Całkowity koszt projektu wynosi 3.800.000,00 zł.

Koszty kwalifikowalne wynoszą 3.785.000,00 zł.

Zakłada się udział środków WRPO na poziomie 60 %, co odpowiada kwocie 2.271.000,00 zł.

Koszty niekwalifikowalne wynoszą 15.000,00 zł

 

Wskazany w tytule „KSRG” – oznacza Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który jest ogólnopolskim systemem zarządzanym na poziomie województwa przez Wojewodę. Organizacja KSRG znajduje się w kompetencji Państwowej Straży Pożarnej w schemacie: Komendant Powiatowy (Miejski w miastach na prawach powiatu), Komendant Wojewódzki, Komendant Główny. Komendant Wojewódzki wprowadzając dany podmiot do KSRG występuje z wnioskiem do Komendanta Głównego po zasięgnięciu opinii Komendanta Powiatowego.

 

Zasadniczym elementem KSRG są ochotnicze straże pożarne spełniające określone warunki, w tym sprzętowe. Projekt ukierunkowany jest na zakup samochodów jako jednego z fundamentalnych warunków KSRG. Mówiąc wprost bez określonego sprzętu OSP w systemie nie może uczestniczyć, a bez OSP system ten nie będzie wydolny.

Obok aspektu sprzętowego podmiot KSRG musi również spełniać szereg innych kryteriów, jak np. odpowiedni poziom wyszkolenia ratowników.

 

Celem bezpośrednim projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w oparciu o Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

 

W etapie II wzmocnienie bezpieczeństwa nastąpi na obszarze 4 powiatów: chodzieskiego (OSP Margonin), pleszewskiego (OSP Czermin), złotowskiego (OSP Radawnica), ostrzeszowskiego (OSP Mikstat, OSP Grabów nad Prosną).

 

Cel ten zbiega się z celami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wpisuje się w priorytety „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego” do roku 2020.

 

Projekt zmierza do ograniczania skutków negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk, katastrof i innych wypadków, wynikłych bezpośrednio z działań człowieka lub na skutek zjawisk przyrodniczych i wpisuje się w płaszczyznę zrównoważonego rozwoju regionu.

 

KSRG stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa: ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska, a także prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

 

Na terenie Województwa Wielkopolskiego KSRG tworzą:

* Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,

* Komendy Miejskie i Powiatowe (31 komend) wraz z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi PSP (42 jednostki),

* wydzielone pododdziały tworzące Wielkopolską Brygadę Odwodową,

* Ochotnicze Straże Pożarne w ilości 312,

* 20 podmiotów wspomagających system,

* 30 osób-specjalistów z różnych dziedzin.

 

W sumie ponad pół tysiąca różnego rodzaju podmiotów z ewidentną wiodącą rolą OSP.

Należy przy tym podkreślić rolę sił rządowych (OSP są organizacjami pozarządowymi), a więc przede wszystkim jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Jednakże na poziomie gmin straż państwowa występuje bardzo sporadycznie i system bez udziału Ochotniczych Straży Pożarnych nie mógłby funkcjonować.

 

W projekcie pod pojęciem bezpieczeństwa ekologicznego rozumiemy zespół działań i środków służących do ochrony kraju, jego ludności i środowiska naturalnego przed zewnętrznymi działaniami wymierzonymi w jego ekosystem. (Józef Kukułka – Ekologiczne czynniki bezpieczeństwa).

 

Z tak pojmowanego bezpieczeństwa wychodzi cel nadrzędny - zabezpieczenie spokojnej i zdrowej egzystencji wszystkich organizmów żywych na terenie gmin, powiatów i województwa.

 

phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka