Opis ProjektuProjekt "Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap III" polega na wsparciu systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez zakup 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 3 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 5 Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski, które uczestniczą w KSRG.
 
Samochody posiadać będą:
- samochody średnie zbiornik na wodę o pojemności min. 3500 l a samochody ciężkie o pojemności min. 5000 l,
- zbiornik na środek pianotwórczy w ilości 10% objętości zbiornika wody,
oraz wyposażenie dodatkowe w postaci m.in.:
- działka wodno-pianowego,
- zestawy do wyizolowania terenu akcji,
- agregaty prądotwórczego,
- zestawu uszczelniającego do uszczelniania studzienek ściekowych, kanalizacyjnych oraz beczek.
 
Wyposażenie dodatkowe będzie w bezpośredni sposób podnosiło efektywność działań ratowniczych, m.in. w razie prowadzenia działań w zakresie ograniczania skutków zagrożeń ekologicznych.
 
W ramach projektu zrealizowane zostaną działania promocyjne, w tym m.in. specjalny reportaż dotyczący projektu. Zorganizowane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uroczyste przekazanie samochodów. Wykonawca samochodów wykona szkolenie z zakresu obsługi pojazdów.
 
W ramach projektu nastąpi pogłębienie płaszczyzny współpracy samorządu i OSP oraz ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, będący koordynatorem - wnioskodawcą, skupia prawie wszystkie OSP w Województwie Wielkopolskim, na 1843 OSP do Związku należą 1832.
 
W ramach projektu partnerstwo zawiązało 11 podmiotów:
 

Tabela 1. Wykaz partnerów projektu

 

1.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka

2.

Gmina Koźminek

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminku

4.

Gmina Łęka Opatowska

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce Opatowskiej

6.

Gmina Rogoźno

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Parkowie

8.

Gmina Rzgów

9.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzgowie

10.

Gmina Złotów

11.

Ochotnicza Straż Pożarna w Świętej

 
Całkowity koszt projektu wynosi 4.005.000,00 zł. Koszty kwalifikowalne wynoszą 3.990.000,00 zł.
Zakłada się udział środków WRPO na poziomie 80 %, co odpowiada kwocie 3.192.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne wynoszą 15.000,00 zł
 
Użyty w tytule skrót KSRG oznacza Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który jest ogólnopolskim systemem zarządzanym na poziomie województwa przez Wojewodę. Organizacja KSRG znajduje się w kompetencji Państwowej Straży Pożarnej w schemacie: Komendant Powiatowy (Miejski w miastach na prawach powiatu), Komendant Wojewódzki, Komendant Główny. Komendant Wojewódzki wprowadzając dany podmiot do KSRG występuje z wnioskiem do Komendanta Głównego po zasięgnięciu opinii Komendanta Powiatowego.
 
Zasadniczym elementem KSRG są ochotnicze straże pożarne spełniające określone warunki, w tym sprzętowe. Projekt ukierunkowany jest na zakup samochodów jako jednego z fundamentalnych warunków KSRG. Mówiąc wprost bez określonego sprzętu OSP w systemie nie może uczestniczyć, a bez OSP system ten nie będzie efektywny. Obok aspektu sprzętowego podmiot KSRG musi również spełniać szereg innych kryteriów, jak np. odpowiedni poziom wyszkolenia ratowników.
 
Celem bezpośrednim projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w oparciu o Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na obszarze Województwa Wielkopolskiego.
 
W etapie III wzmocnienie bezpieczeństwa nastąpi na obszarze 4 powiatów: kaliskiego (OSP Koźminek), kępińskiego (OSP Łęka Opatowska), konińskiego-ziemskiego (OSP Rzgów), obornickiego (OSP Parkowo), złotowskiego (OSP Święta).
 
Cel ten zbiega się z celami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wpisuje się w priorytety "Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020. Wielkopolska 2020".
 
Projekt zmierza do ograniczania skutków negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk, katastrof i innych wypadków, wynikłych bezpośrednio z działań człowieka lub na skutek zjawisk przyrodniczych i wpisuje się w płaszczyznę zrównoważonego rozwoju regionu.
 
KSRG stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa: ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska, a także prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.
 
Na terenie województwa wielkopolskiego KSRG tworzą:
* Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,
* Komendy Miejskie i Powiatowe (31 komend) wraz z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi PSP (43 jednostki) + JRG Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,
* wydzielone pododdziały tworzące Wojewódzką Odwód Operacyjny,
* Ochotnicze Straże Pożarne w ilości 332.
 
Należy przy tym podkreślić rolę sił rządowych (OSP są organizacjami pozarządowymi), a więc przede wszystkim jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Jednakże na poziomie gmin straż państwowa występuje bardzo sporadycznie i system bez udziału Ochotniczych Straży Pożarnych nie mógłby funkcjonować.
 
W projekcie pod pojęciem bezpieczeństwa ekologicznego rozumiemy zespół działań i środków służących do ochrony kraju, jego ludności i środowiska naturalnego przed zewnętrznymi działaniami wymierzonymi w jego ekosystem. (Józef Kukułka - Ekologiczne czynniki bezpieczeństwa).
 
Z tak pojmowanego bezpieczeństwa wychodzi cel nadrzędny - zabezpieczenie spokojnej i zdrowej egzystencji wszystkich organizmów żywych na terenie gmin, powiatów i województwa.

phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka