Opis projektu

Projekt  „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego

na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów

dla OSP w ramach KSRG–etap I” realizowany na podstawie umowy

nr UDA-RPWP.03.06.00-30-010/09-00 z dnia 16.09.2009 r. zawartej

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu - Instytucją Pośredniczącą WRPO.

 

Polega on na wsparciu systemu bezpieczeństwa środowiskowego

i ekologicznego poprzez zakup 5 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 5 Ochotniczych Straży Pożarnych działających w KSRG.

 

Zakupione w ramach projektu samochody dysponować muszą parametrami technicznymi, odpowiadającymi rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia (Dz.U.2007 Nr 143 poz.1002).

 

Samochody wyposażone będą w:

-napęd uterenowiony 4x4

-autopompę dwuzakresową oraz działko wodno-pianowe i linię szybkiego natarcia, zraszacze wokół pojazdu

-zbiornik wody na 5.000 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego

-środki łączności

-kabinę dla 6 strażaków – ratowników

-maszt oświetleniowy

-silnik o mocy min. 280 KM, przystosowany do pracy ciągłej także w czasie postoju

-uchwyty na sprzęt pożarniczy (aparaty powietrzne, drabina itd.)

-oraz inne elementy zgodne z „Wymaganiami ogólnymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i dla samochodów” określonymi przez KG PSP - CNBOP – czerwiec  2002.

 

W ramach projektu partnerstwo zawiązało 11 podmiotów:

1. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka

2. Miasto Luboń

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu

4. Gmina Kórnik

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku

6. Gmina Skoki

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach

8. Gmina Budzyń

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Budzyniu

10. Gmina Czerwonak

11. Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonaku

 

Całkowity koszt projektu wynosi 4 mln zł.

Koszty kwalifikowane wynoszą 3.984.085,00 zł. Zakłada się udział środków WRPO (EFRR) na poziomie 60 %, co odpowiada kwocie 2.390.451,00 zł.

Koszty niekwalifikowane wynoszą 15.915,00 zł

 

W projekcie pod pojęciem bezpieczeństwa ekologicznego rozumiemy zespół działań i środków służących do ochrony kraju, jego ludności i środowiska naturalnego przed zewnętrznymi działaniami wymierzonymi w jego ekosystem. (Józef Kukułka – Ekologiczne czynniki bezpieczeństwa).

 

Z tak pojmowanego bezpieczeństwa wychodzi cel nadrzędny - zabezpieczenie spokojnej i zdrowej egzystencji wszystkich organizmów żywych województwa.

 

Celem bezpośrednim projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego w oparciu o Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na obszarze Województwa Wielkopolskiego. W etapie I wzmocnienie bezpieczeństwa nastąpi na obszarze powiatów: poznańskiego, wągrowieckiego i chodzieskiego.

 

Cel ten zbiega się z celami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wpisuje się w priorytety Strategii Rozwoju Województwa do roku 2020.

Projekt nawiązuje do ograniczania skutków negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk, katastrof i innych wypadków, wynikłych bezpośrednio z działań człowieka lub w skutek zjawisk przyrodniczych. Dotyczy więc koegzystencji ludzi i środowiska przyrodniczego wpisując się w płaszczyznę zrównoważonego rozwoju regionu.

KSRG stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mającą na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska, a także  prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

 

Wskazany w tytule „KSRG” – oznacza Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który jest ogólnopolskim systemem zarządzanym na poziomie województwa przez Wojewodę. Organizacja KSRG przynależy do Państwowej Straży Pożarnej. Trzon systemu tworzą Ochotnicze Straże Pożarne wyselekcjonowane spośród wielu OSP, które muszą posiadać odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych ratowników oraz sprzęt o określonych parametrach. System na poziomie powiatu jest zarządzany za pomocą odpowiednich struktur Państwowej Straży Pożarnej (Miejskie-powiat grodzki, lub Powiatowe Stanowisko Kierowania), które dysponuje siłami KSRG, wysyłając do akcji OSP będące w KSRG.

 

Na terenie Województwa Wielkopolskiego KSRG tworzą:

* Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,

* Komendy Miejskie i Powiatowe (31 komend) wraz z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi PSP (42 jednostki),

* wydzielone pododdziały tworzące Wielkopolską Brygadę Odwodową,

* Ochotnicze Straże Pożarne w ilości 311,

* 20 podmiotów wspomagających system,

* 30 osób-specjalistów z różnych dziedzin.

W sumie ponad pół tysiąca różnego rodzaju podmiotów.

 

KSRG bez udziału Ochotniczych Straży Pożarnych nie mógłby funkcjonować.

OSP, które biorą udział w projekcie, a jednocześnie działają w KSRG, wymagają dosprzętowiena w samochody ratowniczo-gaśnicze.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną działania promocyjne, w tym m.in. specjalny reportaż dotyczący projektu w ogólnopolskim czasopiśmie „Strażak”. Zorganizowane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uroczyste przekazanie samochodów. Wykonawca samochodów wykona szkolenie z zakresu obsługi pojazdów.

 

Projekt pogłębi płaszczyznę współpracy samorządu gminnego z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz Związkiem OSP RP, a wzajemne relacje reguluje umowa partnerska.

 

Płaszczyzna ta wynika z określonych ustawami i innymi przepisami zadań poszczególnych partnerów. Zaangażowanie gminy jest konieczne ze względu na fakt, iż za bezpieczeństwo, także ekologiczne, na poziomie gminy odpowiada wójt (burmistrz, prezydent). Samorząd gminny posiada instrumenty prawne i finansowe pozwalające zachować trwałość projektu. Ochotnicze Straże Pożarne mają prawną i techniczną zdolność do prowadzenia działań ratowniczych. Ustawodawca związał te dwa podmioty nakładając na gminę obowiązek finansowania zdolności bojowej OSP. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej budżet gminy może wspierać OSP np. poprzez dotacje.

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej skupia prawie wszystkie OSP (w Województwie Wielkopolskim na 1876 OSP do Związku należy 1869). Zaangażowanie Związku jest konieczne ze względu na brak struktur administracyjnych w OSP. W przypadku Wielkopolski jest to Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Poznaniu. Utworzona płaszczyzna współpracy w największym uproszczeniu sprowadza się do tego, że Oddział Wojewódzki Związku jest koordynatorem i formalnym wnioskodawcą projektu, sprzęt w postaci samochodów będzie wykorzystywać w ratownictwie OSP, a odpowiedni udział finansowy jaki i dalsze utrzymanie samochodów zapewnia samorząd gminny.


phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka